Bałtyk bez barier

https://eeagrants.org/

O funduszach EOG / About the EEA Grants

Tytuł projektu (Project title): Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods”

Data rozpoczęcia projektu (Project start date): 01.06.2020

Data zakończenia projektu (Project end date): 31.05.2022

Wartość kwalifikowalna projektu EUR (Eligible amount in EUR): 239 782 EUR

Wartość dofinansowania EUR (Co-financing amount in EUR): 215 807 EUR

% dofinansowania (% of co-financing): 90%

Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Cel Projektu / Project goal:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego dla różnych grup wiekowych odbiorców oraz młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualną i wzrokową także w połączeniu z ruchową. Program dzięki współpracy instytucjonalnej otrzyma wsparcie we wdrażaniu jako bazy programowej kształcenia pozaformalnego oraz stanie się ogólnodostępnym narzędziem do wykorzystania w kształceniu formalnym. Projekt poprzez stworzenie rzetelnego programu edukacyjnego jako narzędzia nauki i pracy, wpłynie na poprawę jakości kapitału ludzi z  niego korzystających oraz bazy wiedzy. Zwiększy wskaźnik współpracy dwustronnej między Polską a Państwami – Darczyńcami w obszarze edukacji poprzez zawiązanie partnerstwa z instytucjami z Norwegii. Znacząco wpłynie na poprawę jakości kształcenia i edukacji pozaformalnej i szkolenia w Polsce oraz na rozwój edukacji włączającej.

„The Baltic without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods” benefits from a EUR 215 807 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

The aim of the project is to develop and implement innovative teaching methods and an educational programme in the area of the Baltic Sea protection for various age groups including youth with intellectual and visual disabilities, also combined with motor disabilities. Thanks to institutional cooperation, implementation of the programme will be supported as a non-formal education programme base and it will become a generally available tool for use in formal education. By developing a decent educational programme as a learning and working tool, the project will help improve the quality of the human capital who use it and the knowledge base. It will increase the rate of bilateral cooperation between Poland and Donor States in the area of education by establishing partnership with Norwegian institutions. It will significantly improve the quality and importance of non-formal education and training in Poland, as well as on the development of inclusive education.

Opis projektu / Project description:

Etap I / Stage I

Opracowanie programu edukacyjnego przez powołane w tym celu grono 17 ekspertów. Program dostosowany będzie do różnego poziomu edukacji, wieku i charakteru odbiorców. Wśród ekspertów będą przedstawiciele szkół podstawowych, liceów, nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności, animatorzy oraz naukowcy. W ramach 6. spotkań z ekspertami planowane jest przygotowanie programu, który zostanie zaprezentowany w czasie i zweryfikowany przez uczestników szkoleń i warsztatów. Program spotkań będzie zakładał wizyty w ośrodkach edukacyjnych, udział w zajęciach oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

The first stage of the project will involve developing an educational programme by a dedicated group of 17 experts. The programme will be tailored to various levels of education, age and character of the target group. The experts will include representatives of primary and secondary schools, teachers working with children and youth with various degrees of disability, animators, researchers. The programme will be developed during 6 meetings, and later it will be presented during training sessions and workshops and verified by their participants. The meetings will include visits to educational facilities, participation in classes and exchange of experiences and good practices.

Etap II / Stage II

Kolejnym etapem projektu będzie organizacja demonstracyjnych warsztatów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli, w oparciu o przygotowany wcześniej program. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych edukatorów FRUG z udziałem innych zaproszonych ekspertów. Realizacja tych zajęć pozwoli na bieżąco weryfikować założenia programu, jego atrakcyjność i przystępność, co będzie czynić grupa ekspertów.

Another stage of the project will be organization of pilot workshops and training sessions for pupils and teachers, based on the developed programme. Classes will be moderated by FRUG educators and other experts. These classes will make it possible for a group of experts to verify the assumptions, attractiveness and accessibility of the programme.

Etap III / Stage III

W końcowym etapie zostanie opracowany szczegółowy program nauczania uwzględniający doświadczenia Partnerów i Ekspertów a także doświadczenia nabyte w demonstracyjnych szkoleniach i warsztatach. Program zostanie udostępniony na stronach www Partnerów.

Finally, a detailed teaching programme will be developed under the project, taking into account the experiences of the Partners and the lessons learned from the pilot training sessions and workshops. The programme will be available on the websites of partners.

Rezultaty projektu / Project results:

1. Program edukacyjny z zakresu edukacji morskiej dla szkolnictwa pozaformalnego / The educational program in the field of marine education for non-formal education

2. Raport dot. oceny i skuteczności wdrożenia opracowanego programu edukacyjnego wraz z rekomendacjami / The report on the evaluation and effectiveness of the programme, including recommendations for stakeholders