Bałtyk bez barier

https://eeagrants.org/

O funduszach EOG / About the EEA Grants

Tytuł projektu (Project title): Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods”

Data rozpoczęcia projektu (Project start date): 01.06.2021

Data zakończenia projektu (Project end date): 31.05.2023

Wartość kwalifikowalna projektu EUR (Eligible amount in EUR): 239 782 EUR

Wartość dofinansowania EUR (Co-financing amount in EUR): 215 807 EUR

w tym:
– ze środków udostępnionych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (co-financing from funds made available by the Financial Mechanism Committee): 183 436,30 EUR
– ze środków budżetu państwa (national co-financing from the state budget): 32 371,10 EUR

kkk% dofinansowania (% of co-financing): 90%

Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących” korzysta z dofinansowania o wartości 215 807 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Korzystamy z dofinansowania

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kwota ogółem zadania: 221 560,12 PLN

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 66 247,84 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – dla Ludzi i Środowiska

Sprawozdanie z realizacji zadania

Cel Projektu / Project goal:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego dla różnych grup wiekowych odbiorców oraz młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualną i wzrokową także w połączeniu z ruchową. Program dzięki współpracy instytucjonalnej otrzyma wsparcie we wdrażaniu jako bazy programowej kształcenia pozaformalnego oraz stanie się ogólnodostępnym narzędziem do wykorzystania w kształceniu formalnym. Projekt poprzez stworzenie rzetelnego programu edukacyjnego jako narzędzia nauki i pracy, wpłynie na poprawę jakości kapitału ludzi z  niego korzystających oraz bazy wiedzy. Zwiększy wskaźnik współpracy dwustronnej między Polską a Państwami – Darczyńcami w obszarze edukacji poprzez zawiązanie partnerstwa z instytucjami z Norwegii. Znacząco wpłynie na poprawę jakości kształcenia i edukacji pozaformalnej i szkolenia w Polsce oraz na rozwój edukacji włączającej.

„The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods” benefits from a EUR 215 807 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

The aim of the project is to develop and implement innovative teaching methods and an educational programme in the area of the Baltic Sea protection for various age groups including youth with intellectual and visual disabilities, also combined with motor disabilities. Thanks to institutional cooperation, implementation of the programme will be supported as a non-formal education programme base and it will become a generally available tool for use in formal education. By developing a decent educational programme as a learning and working tool, the project will help improve the quality of the human capital who use it and the knowledge base. It will increase the rate of bilateral cooperation between Poland and Donor States in the area of education by establishing partnership with Norwegian institutions. It will significantly improve the quality and importance of non-formal education and training in Poland, as well as on the development of inclusive education.

Opis projektu / Project description:

Etap I / Stage I

Opracowanie programu edukacyjnego przez powołane w tym celu grono 17 ekspertów. Program dostosowany będzie do różnego poziomu edukacji, wieku i charakteru odbiorców. Wśród ekspertów będą przedstawiciele szkół podstawowych, liceów, nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności, animatorzy oraz naukowcy. W ramach 6. spotkań z ekspertami planowane jest przygotowanie programu, który zostanie zaprezentowany w czasie i zweryfikowany przez uczestników szkoleń i warsztatów. Program spotkań będzie zakładał wizyty w ośrodkach edukacyjnych, udział w zajęciach oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

The first stage of the project will involve developing an educational programme by a dedicated group of 17 experts. The programme will be tailored to various levels of education, age and character of the target group. The experts will include representatives of primary and secondary schools, teachers working with children and youth with various degrees of disability, animators, researchers. The programme will be developed during 6 meetings, and later it will be presented during training sessions and workshops and verified by their participants. The meetings will include visits to educational facilities, participation in classes and exchange of experiences and good practices.

Etap II / Stage II

Kolejnym etapem projektu będzie organizacja demonstracyjnych warsztatów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli, w oparciu o przygotowany wcześniej program. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych edukatorów FRUG z udziałem innych zaproszonych ekspertów. Realizacja tych zajęć pozwoli na bieżąco weryfikować założenia programu, jego atrakcyjność i przystępność, co będzie czynić grupa ekspertów.

Another stage of the project will be organization of pilot workshops and training sessions for pupils and teachers, based on the developed programme. Classes will be moderated by FRUG educators and other experts. These classes will make it possible for a group of experts to verify the assumptions, attractiveness and accessibility of the programme.

Etap III / Stage III

W końcowym etapie zostanie opracowany szczegółowy program nauczania uwzględniający doświadczenia Partnerów i Ekspertów a także doświadczenia nabyte w demonstracyjnych szkoleniach i warsztatach. Program zostanie udostępniony na stronach www Partnerów.

Finally, a detailed teaching programme will be developed under the project, taking into account the experiences of the Partners and the lessons learned from the pilot training sessions and workshops. The programme will be available on the websites of partners.

Rezultaty projektu / Project results:

1. Program edukacyjny z zakresu edukacji morskiej dla szkolnictwa pozaformalnego / The educational program in the field of marine education for non-formal education

2. Raport dot. oceny i skuteczności wdrożenia opracowanego programu edukacyjnego wraz z rekomendacjami / The report on the evaluation and effectiveness of the programme, including recommendations for stakeholders

 

 

 

 

Zapraszamy na jednodniowe sympozjum naukowe dla uczniów i ich nauczycieli/edukatorów
– poziom szkoła podstawowa

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Partnerami projektu „Bałtyk bez barier” zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w jednodniowym sympozjum.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, teren Kampusu Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego

Termin: 31 marca 2023 r.  (piątek)

Uczestnicy: uczniowie w wieku 10-14 lat (zainteresowani naukami przyrodniczymi, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę) w tym uczniowie słabowidzący oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Zapraszamy grupy: 6 uczniów + 1-2 nauczycieli.

Ramy czasowe: 10.30 – 15.00

Liczba miejsc: 100

 • O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega pulę miejsc dla uczniów z małych miejscowości oraz innych województw.
 • Zgłoszenie uczestnictwa wymaga przesłania mailem. na adresy joanna.jaszczolt@ug.edu.pl kompletnego zgłoszenia tj. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanymi oświadczeniami.
 • Otrzymanie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone mailowo.

Formularz zgłoszeniowy + oświadczenia do pobrania

Wstępny program: wkrótce

Koszty podróży: Organizator refunduje koszty podróży uczestnikom sympozjum w całkowitej kwocie. Koszty kwalifikowane do refundacji:

 • Podróż środkami komunikacji publicznej – autobusem i/lub pociągiem, samochodem prywatnym. W kwestii transportu zorganizowanego prosimy o wcześniejszy kontakt
  z Organizatorem w celu omówienia szczegółów.
 • Refundacja kosztów podróży nastąpi na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku o rozliczenie poniesionych kosztów oraz załączonych do niego wszystkich niezbędnych biletów (wniosek będzie dostępny w późniejszym terminie).
 • Jeśli na biletach nie będzie widać ceny należy załączyć rachunek lub fakturę wystawioną na pasażera.
 • Wniosek w przypadku opiekuna-nauczyciela wypełnia opiekun-nauczyciel, w przypadku ucznia wniosek wypełnia opiekun prawny ucznia lub opiekun-nauczyciel, który rozlicza całą swoją grupę uczniów.
 • Na przesłanie wniosku rozliczeniowego uczestnicy sympozjum będą mieli 14 dni od daty sympozjum.

Noclegi: Organizator zapewnia i pokrywa koszty związane z noclegiem. W przypadku potrzeby skorzystania z noclegu należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć odpowiednią opcję.

Miejsca, w których będą kwaterowani uczestnicy sympozjum znajdują się w niewielkiej odległości od miejsca wydarzenia, maksymalnie 20 minut spaceru.

Organizator na podstawie informacji zawartej w formularzu zgłoszeniowym dokona rezerwacji i opłaci noclegi za uczestników.

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Państwa i Państwa uczniów w trakcie podróży na i z sympozjum.

Zaproszenie do pobrania

 

Zapraszamy na bezpłatne 2-dniowe warsztaty „Bałtyk bez barier” dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat

GORĄCO ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!!! 😛

Organizatorzy

Warsztaty organizują: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Gospodarz/miejsce realizacji warsztatów

Gospodarzem warsztatów jest Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG (84-150 Hel, ul. Morska 2), która ugości Uczestników w swojej bazie edukacyjnej.  

Partnerzy:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Uniwersytet Metropolitalny w Oslo, stowarzyszenie Grønlands flytende bybondelag w Oslo.

Dla kogo?

Dla minimum 2-osobowych i maksimum 4-osobowych grup uczniów w wieku 10-19 lat pod opieką nauczyciela/edukatora w tym dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dzieci/młodzieży słabowidzących, z województw nadmorskich.

Zorganizowanie warsztatów pozwoli na przeszkolenie łącznie 173 uczniów wraz z ich nauczycielami/edukatorami.

Cele warsztatów:
1. Zaznajomienie Uczestników z opracowanym w ramach projektu „Bałtyk bez barier” programem edukacyjnym z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego.
2. Umożliwienie Uczestnikom Kursu nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy o biologii, ekologii i ochronie Morza Bałtyckiego.
3. Umożliwienie Uczestnikom Kursu przetestowania i oceny materiałów i narzędzi edukacyjnych, które zostały stworzone przez grupę Ekspertów.

Jaka tematyka i forma?

Ciekawe wykłady oraz ekscytujące i interdyscyplinarne zajęcia praktyczne z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem biologii i ekologii morza.

W ramach warsztatów przeprowadzonych zostanie 6 modułów tematycznych:
Moduł I Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii  morza
Moduł II Cechy geograficzne Morza Bałtyckiego stanowiące o jego wyjątkowości
Moduł III Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników antropogenicznych
Moduł IV Grupy organizmów zamieszkujących Morze Bałtyckie
Moduł V Ranking zagrożeń dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego
Moduł VI Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego

Warsztaty prowadzić będą Eksperci zaangażowani w realizację projektu.

Kiedy?

Warsztaty realizujemy w 6. turnusach dostosowanych do wieku i niepełnosprawności uczniów ( 2 warsztaty dla uczniów szkół podstawowych w tym uczniów słabowidzących, 2 warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w tym uczniów słabowidzących, 2 warsztaty .

 • Warsztaty dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (10-19 lat)  

Termin I:   26 – 27 maja 2022 r.     

Termin II:   15 – 16 września 2022 r.     

 • Warsztaty – poziom szkoły podstawowej – dla dzieci/młodzieży w wieku 10 -14 lat, w tym dzieci/młodzieży słabowidzących

Termin I:   6 – 7 czerwca 2022 r.     

Termin II:   19 – 20 września 2022 r.     

 • Warsztaty – poziom szkoły ponadpodstawowej – dla młodzieży w wieku do 15 – 19 lat, w tym dzieci/młodzieży słabowidzących

Termin I:   9 – 10 czerwca 2022 r.     

Termin II:   26 – 27 września 2022 r.     

Organizator zapewnia: materiały edukacyjne/zakwaterowanie/wyżywienie

Warsztaty są całkowicie BEZPŁATNE. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczniów i nauczyciela/edukatora zgodnie z programem kursu oraz zakwaterowania (2 noclegi) w hotelu/ośrodku położonym w niewielkiej odległości od miejsca warsztatów, dobrze skomunikowanym. Koszty podróży do i z miejsca warsztatów będą refundowane zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach uczestnictwa w warsztatach.

Organizator zapewnia materiały i narzędzia edukacyjne zgodne z programem warsztatów, adekwatnie dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i uczniów słabowidzących.

Organizator nie zapewnia specjalistycznego sprzętu optycznego dla uczniów słabowidzących. Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień.

Jak się zgłosić?

 • Zgłoszenia grupy uczniów dokonuje nauczyciel/edukator, który będzie uczestniczył w kursie ze zgłaszanymi uczniami.
 • Nauczyciel/edukator po zapoznaniu się z Zasadami uczestnictwa w warsztatach uzupełnia formularz zgłoszeniowy online po kliknięciu pozycji Klikam tutaj i zgłaszam chęć udziału dostępnej dla każdego terminu warsztatów – poniżej.
 • Zgłoszenia na warsztaty majowe można przesyłać w terminie od 4 maja do 18 maja do godz. 12.00. Nabór zamknięty.
 • Zgłoszenia na warsztaty czerwcowe można przesyłać w terminie od od 4 maja do 23 maja. Nabór na warsztaty w terminie 6-7 czerwca zamknięty. UWAGA: na warsztaty 9-10 czerwca przyjmujemy zgłoszenia do 26 maja!!!
 • Zgłoszenia na warsztaty wrześniowe można przesyłać w terminie od 4 maja do 31 maja.
 • Decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest informacja ze Szkoły/Placówki potwierdzająca zgłoszenie grupki uczniów z nauczycielem/opiekunem do udziału w warsztatach – weryfikacja nastąpi na etapie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach.
 • Formularz zgłoszeniowy online zawiera podstawowe dane oraz uzasadnienie chęci udziału w warsztatach.

Organizator zastrzega określoną pulę miejsc dla Uczestników z obszarów wiejskich i małych miejscowości.

ZGŁOSZENIA ONLINE:

Warsztaty:              

Terminy warsztatów i zgłoszenia online:                    

1. Warsztaty dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (10-19 lat)

Termin I:   26 – 27 maja 2022 r.       Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ (zgłoszenia od 04 do 18 maja 202 do godz. 12.00

Nabór zamknięty.

2. Warsztaty dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (10-19 lat)

Termin II:   15 – 16 września 2022 r.         Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 31 maja 2022)

1. Warsztaty – poziom szkoły podstawowej – dla dzieci/młodzieży w wieku 10 -14 lat, w tym dzieci/młodzieży słabowidzących (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin I:   6 – 7 czerwca 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 23 maja 2022)

Nabór zamknięty.

2. Warsztaty – poziom szkoły podstawowej – dla dzieci/młodzieży w wieku 10 -14 lat, w tym dzieci/młodzieży słabowidzących (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin II:   19 – 20 września 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 31 maja 2022)

1. Warsztaty – poziom szkoły ponadpodstawowej – dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat, w tym młodzieży słabowidzącej (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin I:   9 – 10 czerwca 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 23 maja 2022)

UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy do 26 maja.

2. Warsztaty – poziom szkoły ponadpodstawowej – dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat, w tym młodzieży słabowidzącej (Prosimy nauczycieli/edukatorów o wzięcie na warsztaty niezbędnego sprzętu specjalistycznego dla każdego słabowidzącego ucznia, który tego sprzętu używa na co dzień)

Termin II:   26 – 27 września 2022 r.      Klikam tutaj i ZGŁASZAM SIĘ  (zgłoszenia od 04 do 31 maja 2022)

Kontakt: baltykbezbarier@ug.edu.pl, Joanna Jaszczołt lub Kamila Szmidt (58 523 33 63) – wyjaśnienia dot. kwestii związanych z uczestnictwem i refundacją kosztów.

Termin nadsyłania wniosków o zwrot poniesionych kosztów podróży: do 14 dni od daty zakończenia warsztatów. W razie potrzeby służymy Państwu pomocą.

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO
Zasady uczestnictwa w warsztatach_aktualizacja
Wstępny program warsztatów
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży

Oświadczenie współpasażera

Zaproszenie do pobrania

Zapraszamy do rozpropagowania informacji o warsztatach wśród koleżanek i kolegów oraz nauczycieli/edukatorów


Zapraszamy na bezpłatne 2-dniowe kursy szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów /modułów przyrodniczych i edukatorów przyrody

GORĄCO ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!!! 😛

Tytuł: „Bałtyk bez barier“
Obszar tematyczny: Morze Bałtyckie: biologia, ekologia i ochrona
Organizator i gospodarz: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego.
Partnerzy: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Uniwersytet Metropolitalny w Oslo, stowarzyszenie Grønlands flytende bybondelag w Oslo.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów / modułów przyrodniczych i edukatorzy przyrody z województw nadmorskich (pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie) uczący dzieci i młodzież od klasy piątej szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną (stopnień lekki i umiarkowany) i wzrokową (dzieci i młodzież słabowidząca) w wieku 10-19 lat.
Typ szkolenia: kurs szkoleniowy.
Opis: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Bałtyk bez barier”.

Cele kursu:
1. Zaznajomienie Uczestników Kursu z opracowanym w ramach projektu „Bałtyk bez barier” programem edukacyjnym z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego.
2. Umożliwienie Uczestnikom Kursu nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy o biologii, ekologii i ochronie Morza Bałtyckiego.
3. Umożliwienie Uczestnikom Kursu przetestowania i oceny materiałów i narzędzi edukacyjnych, które zostały stworzone przez grupę ekspertów.
4. Przygotowanie Uczestników do wykorzystania opracowanego programu edukacyjnego, materiałów i narzędzi edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w tym z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami intelektualną i wzrokową.

W ramach szkolenia przeprowadzonych zostanie 6 modułów tematycznych:
Moduł I Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii  morza
Moduł II Cechy geograficzne Morza Bałtyckiego stanowiące o jego wyjątkowości
Moduł III Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników antropogenicznych
Moduł IV Grupy organizmów zamieszkujących Morze Bałtyckie
Moduł V Ranking zagrożeń dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego
Moduł VI Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego

Kurs prowadzony będzie w j. polskim. Podczas kursu dla poziomu szkoły ponadpodstawowej (28-29 marca 2022 r.) zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne modułu prowadzonego przez norweskich Partnerów.

Zorganizowanie kursów w trzech podanych niżej terminach pozwoli na przeszkolenie łącznie 72 nauczycieli i edukatorów.

Uczestnicy pracować będą w grupach liczących do 25 osób.

TERMINY KURSÓW I PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Kurs 1:           28 – 29 marca 2022 r. 
Odbiorcy: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i edukatorzy przyrody uczący młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Wstępny program kursu              PRZEŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE (Zgłoszenia przyjmowane są od 4 marca do 14 marca 2022)            

UWAGA: Wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na kurs do 18 marca 2022 r.!!!  NADAL SĄ WOLNE MIEJSCA – ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA CHĘCI UCZESTNICTWA!!!

KURS ZAKOŃCZONY

Informacje:
Zasady uczestnictwa w kursie
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży
Oświadczenie _podróż autem jako współpasażer

Kurs 2:           21 – 22 kwietnia 2022 r. 
Odbiorcy: nauczyciele przedmiotów /modułów przyrodniczych i edukatorzy przyrody uczący dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz wzrokową – dzieci i młodzież słabowidzące, w wieku od 10 – 19 lat.

Wstępny program kursu             PRZEŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE (Zgłoszenia przyjmowane są od 15 marca do 28 marca 2022)             

NADAL SĄ WOLNE MIEJSCA – ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA CHĘCI UCZESTNICTWA!!! ZGŁOSZENIA PRZEDŁUŻAMY DO 6 kwietnia 2022 r.

Informacje:
Zasady uczestnictwa w kursie
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży
Oświadczenie _podróż autem jako współpasażer

Kurs 3:           25 – 26 kwietnia 2022 r. 
Odbiorcy: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i edukatorzy przyrody uczący dzieci ze szkół podstawowych (klasy 5-8).

Wstępny program kursu             PRZEŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE (Zgłoszenia przyjmowane są od 15 marca do 28 marca 2022)             

Informacje:
Zasady uczestnictwa w kursie
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży
Oświadczenie _podróż autem jako współpasażer

Kurs „MIKROPLASTIK W ŚRODOWISKU”           08 kwietnia 2022 r. 
Odbiorcy: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i edukatorzy przyrody uczący dzieci i młodzież szkolną w wieku od 10 do 19 lat.

Wstępny program kursu             PRZEŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE (Zgłoszenia przyjmowane są od 15 marca do 28 marca 2022)        

NADAL SĄ WOLNE MIEJSCA – ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA CHĘCI UCZESTNICTWA!!!  ZGŁOSZENIA PRZEDŁUŻAMY DO 3 kwietnia 2022 r.

Informacje:
Zasady uczestnictwa w kursie
Wniosek Uczestnika o zwrot kosztów podróży
Oświadczenie _podróż autem jako współpasażer

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE:
– decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ,
– warunkiem koniecznym uczestnictwa w kursie jest poświadczenie zatrudnienia w szkole/innej placówce – weryfikacja nastąpi na etapie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w kursie,
formularz zgłoszeniowy online zawiera podstawowe dane oraz uzasadnienie chęci udziału w kursie.

Organizator zastrzega określoną pulę miejsc dla osób z obszarów wiejskich i małych miejscowości.

Miejsce kursów: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Morska 2, 80-154 Hel.

Kontakt: baltykbezbarier@ug.edu.pl, Joanna Jaszczołt lub Kamila Szmidt (58 523 33 63) – wyjaśnienia dot. kwestii związanych z uczestnictwem i refundacją kosztów.

Dodatkowe informacje: kurs jest bezpłatny, organizator dodatkowo zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie w Helu, wyżywienie zgodnie z programem kursu, materiały szkoleniowe; istnieje także możliwość refundacji kosztów podróży do i z miejsca szkolenia (więcej w Zasadach uczestnictwa w kursie).

Termin rozliczenia kosztów podróży: do 14 dni od daty zakończenia kursu. W razie potrzeby służymy Państwu pomocą.

Informacje:
Klauzula informacyjna RODO

 


NABÓR NA EKSPERTÓW DO PROJEKTU

Poszukujemy otwartych, energicznych pasjonatów, którzy zechcą wesprzeć nasz projekt swoją kreatywnościądoświadczeniem w roli ekspertów:
– animatora,
– nauczyciela/opiekuna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
– nauczyciela/opiekuna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową,
– nauczyciela szkoły podstawowej,
– nauczyciela szkoły ponadpodstawowej oraz
– edukatora.

Głównym zadaniem ekspertów będzie współtworzenie programu edukacyjnego dotyczącego ekosystemu Morza Bałtyckiego w oparciu o innowacyjne metody nauczania oraz narzędzi edukacyjnych.  

Termin nadsyłania dokumentacji aplikacyjnej upływa 26 września 2021 r. Po tym etapie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę online, w wyniku której wyłonimy naszych ekspertów.

Komplet dokumentów prosimy:

 • przesłać na adres e-mail: baltykbezbarier@ug.edu.pl
 • przesłać pocztą na adres siedziby Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
 • dostarczyć osobiście pod wskazany wyżej adres siedziby.

UWAGA: decyduje data wpływu na adres mailowy/do siedziby Fundacji

GORĄCO ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!!! 😛 

Pierwsze spotkanie projektowe już 5 października br. !!!

Dokumenty do pobrania

Regulamin naboru – zapoznaj się koniecznie

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru:

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru:

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru:

Klauzula informacyjna RODO

NOWY NABÓR NA EKSPERTA DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór na eksperta nr 5Nauczyciela szkoły ponadpodstawowej.

Termin nadsyłania dokumentacji aplikacyjnej upływa 18 października 2021 r. o godz. 10.00. Po tym etapie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę online, w wyniku której wyłonimy eksperta.

Komplet dokumentów prosimy:

 • przesłać na adres e-mail: baltykbezbarier@ug.edu.pl
 • przesłać pocztą na adres siedziby Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
 • dostarczyć osobiście pod wskazany wyżej adres siedziby.

UWAGA: decyduje data wpływu na adres mailowy/do siedziby Fundacji

GORĄCO ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA!!! 😛 

Zaktualizowany Regulamin naboru

Zaktualizowany załącznik nr 1 do Regulaminu naboru:
– wymagania i obowiązki – Ekspert 5 – NAUCZYCIEL SPP
Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru:
– kwestionariusz – Ekspert 5 – NAUCZYCIEL SPP

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru:

Klauzula informacyjna RODO