BŁĘKITNA SZKOŁA 2023

Tytuł: BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu w roku 2023

Okres realizacji: 15.02.2023-31.12.2023
Koszt kwalifikowany zadania: 195 520,00 PLN
Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 60 070,00 PLN

Opis:

Warsztaty edukacyjne pn. Błękitna Szkoła – prowadzone są w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu i w terenie, m.in. w ramach rejsów edukacyjnych.
Jest to atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych z zakresu biologii i ekologii Morza Bałtyckiego, ochrony wód, zrównoważonego korzystania z zasobów morza oraz problemów środowiskowych wynikających z działań człowieka (m.in. hałas podwodny, eutrofizacja, zanieczyszczenia, eliminacja i redukcja siedlisk). Scenariusz zaplanowanych w projekcie zajęć bazuje na wieloletnim doświadczeniu w edukacji pozaszkolnej w oparciu o najnowsze badania naukowe, będąc cennym uzupełnieniem szkolnych programów nauczania. Warsztaty mogą mieć charakter pogadanek zilustrowanych filmami i prezentacjami, jak również zajęć praktycznych w laboratorium i w terenie. W zależności od wybranego warsztatu i warunków atmosferycznych zajęcia w terenie obejmują m.in. pobór materiału biologicznego (zaciąg włokiem, pobieranie próbek piasku do dalszych analiz laboratoryjnych pod kątem składu gatunkowego fauny przybrzeżnej czy obecności mikroplastiku w plażowym piasku), obserwacje ptaków czy rejs edukacyjny. Zwłaszcza ten ostatni rodzaj zajęć w terenie jest odbierany jako bardzo cenne doświadczenie o wysokim współczynniku interaktywności. Podczas rejsu jego uczestnicy pobierają próbki wody, badając jej parametry fizyko-chemiczne (m.in. temperatura, zasolenie, pH, transparentność) oraz próbki fito- i zooplanktonu, które analizują podczas dalszych zajęć w sali edukacyjnej. W skład zajęć laboratoryjnych wchodzą: analizy pobranego w terenie materiału, eksperyment z kurtyną bąbelkową (zagrożenia antropogeniczne – hałas podwodny), sekcja biologiczna ryby, obserwacje planktonu pod binokularami oraz analiza obecności plastiku w produktach codziennego użytku.
Odbiorcą warsztatów jest głównie młodzież szkolna, ale także dzieci w wieku przedszkolnym, w formie zorganizowanej jako klasy szkolne/grupy przedszkolne lub jako grupy kolonijne, czy też słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Warsztaty są również dostosowane do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Edukacja w Błękitnej Szkole prowadzona jest w sposób ciągły w danym roku i będzie dopasowana formą i treścią do wieku odbiorcy. Planowane zajęcia mają charakter interaktywny, dzięki czemu odbiorcy szybciej i chętniej przyswoją przekazywane informacje. Całość zajęć wzbogacona została o prezentację filmów edukacyjnych i  prezentację wystaw udostępnionych w  fokarium i Domu Morświna Stacji Morskiej UG, gdzie uczestnicy warsztatów mogą uczestniczyć także w grach terenowych.

Tablice:

Liczebność fok szarych
Polowania na foki
Foka pospolita
Leczenie i rehablitacja fok
Foka obrączkowana (nerpa)
Foka szara
Restytucja fok szarych w południowym Bałtyku