Błękitna Szkoła 2019

 

 

Tytuł projektu: „Błękitna Szkoła – warsztaty morskie na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom antropogenicznym Morza Bałtyckiego”

Termin realizacji projektu: 11.04.2019-30.11.2019

Koszt całkowity projektu: 40  612,16 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 30 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

Cele projektu:

  • Uzmysłowienie odbiorcom projektu tego, że nasza jakość życia zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji ekologicznej ekosystemów morskich, a bezmyślne działanie człowieka doprowadza do niszczenia siedlisk lub zbyt silnej eksploatacji zasobów morskich.
  • Podniesienie świadomości o źródłach zanieczyszczeń, drogach ich przedostawania się do ekosystemów morskich oraz zagrożeniach jakie ze sobą niosą i skutkach jakie wywołują. Znacząca część społeczeństwa polskiego nie zdaje sobie sprawy, że prawie wszystkie zanieczyszczenia
    z terenów Polski wraz z rzekami i ich dopływami trafiają ostatecznie do Morza Bałtyckiego. Poprzez rzetelny przekaz wiedzy odbiorcy projektu będą w stanie rozpoznać źródło i przyczynę emisji zanieczyszczeń, jak również skutki tego zjawiska. Będą wiedzieć jak sami mogą wpływać na ich zmniejszenie lub zapobieganie.
  • Wpłynięcie na kształtowanie pro-ekologicznych postaw wobec środowiska morskiego i organizmów w nim żyjących oraz pobudzenie odpowiedzialności za stan ekologiczny otaczającego środowiska naturalnego. Młodzież oraz dorośli często ciągle jeszcze lekceważą wszelkie ostrzeżenia o potrzebach ochrony ekosystemów, a edukacja formalna w dalszym ciągu w swoich programach nauczania nie zawiera wystarczającej ilości godzin poświęcanych na problemy środowiskowe i edukację ekologiczną, niezbędną w dzisiejszych czasach. Kształtowanie w ramach projektu, poprzez edukację ekologiczną, postaw pro-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których ludzkie nieprzemyślane działania doprowadzają do niszczenia siedlisk zagrożonych wyginięciem gatunków fauny i flory. Edukacja pro-przyrodnicza propagowana w ramach projektu pozwoli odkryć wszystkim jej uczestnikom istniejące zależności i interakcje człowiek a środowisko, ukaże znaczenie idei zrównoważonego rozwoju oraz przyczyni się do zrozumienia przyczyn i konsekwencji wynikających z określonych postaw wobec natury.
  • Rozpropagowanie uznawanych w Polsce i na świecie świąt przyrodniczych oraz zachęcenie do ich obchodzenia zainicjuje odpowiednią do święta pro-ekologiczną postawę. Im większa będzie orientacja społeczeństwa w kalendarzu świąt przyrodniczych i wiedza dotycząca problematyki związanej z każdym z nich, tym większa szansa na przestrzeganie zasad zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych, a w następstwie tego, na zachowanie bałtyckiego środowiska w odpowiednim stanie.
  • Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz szeroko pojętej ochrony przyrody Bałtyku oraz wzrost zainteresowania zasadami funkcjonowania żywych układów ekologicznych.
  • Komplementarność działań projektowych z głośnymi działaniami podejmowanymi w Polsce i na całym świecie, w szczególności dotrzymywanie kroku aktualnie nagłaśnianym problemom środowiskowym np. konsekwencji obecności mikroplastiku w morzach i oceanach, wpłynie na pojawienie się „mody” na pro-ekologiczne postępowanie zwłaszcza u młodych ludzi, którzy w znacznej mierze nastawieni na konsumpcjonizm podejmują działania bez głębszego zastanowienia się nad konsekwencjami swoich wyborów dla otaczającego ich środowiska.

 

Opis projektu:

Błękitna Szkoła jest projektem edukacyjnym, realizowanym przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego od roku 2000. Poprzez zróżnicowane formy aktywnych zajęć edukacyjnych uczestnicy projektu zdobywają wiedzę i praktykę z zakresu wielu aspektów dotyczących środowiska morskiego Bałtyku, od biologii żywych zasobów i podstaw harmonijnego funkcjonowania ekosystemu po zagadnienia krajowej i unijnej ochrony ze szczególnym uwzględnieniem systemu Natura 2000 oraz tych aspektów dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, które kreują zrównoważone użytkowanie naturalnych walorów tego środowiska. Zajęcia te w formie jedno- lub dwudniowych warsztatów i krótkich lekcji przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jednakże ich odbiorcami są również dzieci młodsze, studenci, osoby dorosłe, w tym także turyści odwiedzający fokarium Stacji Morskiej IO UG, grupy zawodowo związane z morzem lub ochroną środowiska czy słuchacze różnych kierunków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W projekcie planowane jest uzupełnienie zajęć o panel dedykowany rodzajom i źródłom zagrożeń dla mieszkańców Morza Bałtyckiego, a zwłaszcza tematyce zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.