Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na  opracowanie koncepcji merytorycznej, scenariusza, nagrań audio oraz innych niezbędnych elementów terenowej gry paragrafowej na potrzeby wydarzenia edukacyjno-informacyjnego – Dzień Ryby w Helu realizowanego w ramach projektu pt. „Ryby mają głos – plenerowa kampania edukacyjna na rzecz ochrony przyrody Morza Bałtyckiego z okazji XX Dnia Ryby w Helu”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Data opublikowania: 18.03.2024 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym na Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz projektu graficznego, skład i przygotowanie do druku edukacyjnej książeczki  dotyczącej mieszkańców Bałtyku na potrzeby projektu „BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu w roku 2023” dofinansowanego ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Data opublikowania: 10.07.2023 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym na Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz projektu graficznego, skład i przygotowanie do druku edukacyjnej książeczki dotyczącej stada rezydentalnego fok szarych w helskim fokarium na potrzeby projektu „BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu w roku 2023” dofinansowanego ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Data opublikowania: 06.07.2023 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym na Opracowanie koncepcji merytorycznej oraz projektu graficznego edukacyjnej gry terenowej, a także skład i przygotowanie do druku kart do w/w gry na potrzeby wydarzenia edukacyjno-informacyjnego: Dzień Ryby w Helu (29.07.2023 r.) realizowanego w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Data opublikowania: 06.07.2023 r.


 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym na Opracowanie merytoryczne i zaprojektowanie graficzne gry terenowej, opartej na ekspozycjach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w ramach realizacji projektu pt. „pt. „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods” finansowanego ze środków MF EOG na lata 2014-2021 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Data opublikowania: 12.04.2023 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 69/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data opublikowania: 13-03-2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 69/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Formularz ofertowy zał. 2

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 3

Data opublikowania: 4 marca 2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie nr 68/PBP/2019 bez wyboru oferty najkorzystniejszej  na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o zamknięciu postępowania

Data dodania: 21-02-2019


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/BEKA/2019 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zawiadomienie o wyborze

Data opublikowania: 19-02-2019


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące osoby

Załącznik nr 5 – Program funkcjonalno użytkowy

Data dodania: 31.01 2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr  68/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedź na pytanie 2

Data dodania 30.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr  68/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedź na pytanie 1

Data dodania 29.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 68/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Formularz ofertowy zał. 2

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 3

Data dodania: 23.01.2019 r.


W związku z tym, że postępowanie nr 67/PBP/2019 jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, na podstawie punk IV punkt 8 ppk f Zapytania ofertowego, Postępowanie zostaje unieważnione.

Data opublikowania: 23-01-2018


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 67/PBP/2018 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Formularz ofertowy zał. 2

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 3

Data dodania: 22.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 66/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 03.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 65/PBP/2018 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 28.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania ofert zamówienia dotyczącego zapytania ofertowego nr 65/PBP/2018 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytania

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia

Zmieniony formularz ofertowy

Zmieniony formularz ofertowy – edytowalny

Data dodania: 14.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 66/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy zał. 1

Wykaz sprzętu zał. 1a

Wykaz odczynników zał. 1b

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 2

Opis przedmiotu zamówienia zał. 3

Data dodania: 12.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w formie edytowalnej

Oświadczenie w formie edytowalnej

Data dodania: 10.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/BEKA/2018  na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 23.10.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 13/BEKA/2018 na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytanie 1

Data dodania 16.10.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 13/BEKA/2018 na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 2)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 3)

Data dodania: 09.10.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 60/PBP/2018 na przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA w roku 2018  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 20.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59/PBP/2018 na wykonanie tablic oraz innych elementów informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 12.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 60/PBP/2018 na przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza” w roku 2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wykaz osób

Data dodania: 10.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o zamknięciu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 w postępowaniu nr 57/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Zamknięcie postępowania

Data dodania: 10.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na obsługę stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 05.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 59/PBP/2018 na wykonanie tablic oraz innych elementów informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Data dodania 28.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 58/PBP/2018 na obsługę stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Data dodania 26.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 57/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Data dodania 25.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na publikację artykułów prasowych wraz z zamieszczeniem artykułów w Internecie w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 23.05.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 56/PBP/2018 na publikację artykułów prasowych wraz z zamieszczeniem artykułów w Internecie  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy, Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 1, zał. 2)

Data dodania 14.05.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 09.05.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 54/PBP/2018 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 1)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 2)

Data dodania 26.04.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 12/BEKA/2018 na organizację stoiska wraz z wyposażeniem oraz obsługą podczas Targów „Free Time Festiwal” w Gdańsku w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania 08.03.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 12/BEKA/2018 na organizację stoiska wraz z wyposażeniem oraz obsługą podczas Targów „Free Time Festiwal” w Gdańsku w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytanie 1

Data dodania 02.03.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 12/BEKA/2018 na organizację stoiska wraz  z wyposażeniem oraz obsługą podczas Targów „Free Time Festiwal” w Gdańsku w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 2)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 3)

Data dodania: 28.02.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 29.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, informuje o zmianie treści zapytania ofertowego nr 49/PBP/2017 na opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zmiana treści zapytania

Data dodania: 20.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 49/PBP/2017 na opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 2)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 3)

Wykaz osób (zał. 4)

Szkic stelaży (za. 5)

Data dodania: 19.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2017 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 31.10.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki w ramach realizowanego projektu Koszenie łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 16.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 47/PBP/2017 na przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza” w roku 2017 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 09.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się zapytaniem ofertowym na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki w ramach realizowanego projektu „Koszenie Łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data dodania: 04.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 47/PBP/2017 przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza” w roku 2017 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Data dodania: 27.07.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, przekazuje wyniki w postępowaniu nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 12.07.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji” w ramach projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedź zamawiającego

Data dodania: 03.07.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 46/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2017  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o powiązaniu

Data dodania: 30.06.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o powiązaniu

Oświadczenie o osobie

PFU

PFU – plan zagospodarowania

Data dodania: 29.06.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 41/PBP/2017 na publikację artykułów wraz z zamieszczeniem obu artykułów w internecie finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zawiadomienie

Data dodania: 12.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 12.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 39/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Międzynarodowego Dnia Bałtycki finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 09.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytanie cz. 1

Data dodania 08.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego modyfikuje zapytanie ofertowe nr 39/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Międzynarodowego Dnia Bałtycki finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

 Modyfikacja

Data dodania: 05.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego modyfikuje zapytanie ofertowe nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Modyfikacja

Data dodania: 05.05.2017 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 37/PBP/2017 na dostawę edukacyjnych zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Data dodania 04.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 41/PBP/2017 na publikację artykułów prasowych wraz z zamieszczeniem obu artykułów w internecie w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania: 28.04.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania: 28.04.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 39/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania: 27.04.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”  w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Data dodania 14.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 34/PBP/2017 na dostawę przyrządu wielofunkcyjnego do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 13.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 37/PBP/2017 na dostawę edukacyjnych zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. “Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Rysunek opakowania

Data dodania: 12.04.2017


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”.

 Odpowiedź na pytania cz. 3

Data dodania 12.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”.

 Odpowiedź na pytania cz. 2

Data dodania 11.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie o nr 35/PBP/2017 na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne udzielane w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamknięcie postępowania

Data dodania 11.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”.

 Odpowiedź na pytania cz. 1

Załącznik nr 1 – PFU

Załącznik nr 2 – kosztorys i przedmiar

Załącznik nr 3 – mapa 4

Załącznik nr 4 – mapa 5

Data dodania 10.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej” w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 04.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (33/PBP/2017) na dostawę mebli konferencyjnych i biurowych wraz z transportem i montażem, w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 30.03.2017r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej w zapytaniu na dostawę mebli konferencyjnych i biurowych wraz  z transportem i montażem 33/PBP/2017 na  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data dodania 27.03.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 35/PBP/2017 na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 27.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę przyrządu wielofunkcyjnego do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 24.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie nr 31/PBP/2017 bez wyboru oferty najkorzystniejszej na dostawę sondy do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej

Data dodania 21.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie nr 32/PBP/2017 bez wyboru oferty najkorzystniejszej na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamknięcie postępowania bez wyboru wykonawcy

Data dodania 20.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 30/PBP/2017 na dostawę sprzętu fotograficznego na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 17.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę mebli konferencyjnych i biurowych wraz z transportem i montażem w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 15.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 03.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę sondy do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 03.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający przekazuje wyniki postępowania postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Data dodania 02.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu fotograficznego na cele edukacyjne, niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 01.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający przekazuje wyniki postępowania na remont placu przy ulicy Portowej oraz wejścia do fokarium w Helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną w ramach projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

Data dodania 21.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 21.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na remont placu przy ulicy Portowej oraz wejścia do fokarium w Helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną w ramach projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe remont

Kosztorys ślepy

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań 

Zbiór rysunków:

Rysunek Z-2 

Rysunek Z-4 

Opracowanie zakresu i wyceny prac polegających na remoncie placu przy ulicy Portowej oraz ogrodzenia wejścia do fokarium w helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną

Projekt kiosku informacyjnego w 4 częściach:

6.1 Kiosk elewacje

6.2 Kiosk fundament 

6.3. Kiosk lokalizacja

6.4 Opis Kiosk

Data dodania 09.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data dodania 09.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o zamknięciu postępowania na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – ponton trap w ramach realizacji projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ogłoszenie

Data dodania 09.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedzi

Zdjęcie poglądowe

Data dodania 06.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający udziela kolejnych odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedzi Nr 2

Data dodania 06.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedzi Zamawiającego

Data dodania 03.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data dodania 31.01.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” ” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania 27.01.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczące części nr 1 postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 24/PBP/2016 na dostawę materiałów biurowych, urządzeń z pamięcią flash oraz tonerów do drukarek w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sprostowanie wyboru

Data dodania 21.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 26/PBP/2016 na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 20.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje zawiadomienie o wyniku postępowania pn. dostawa myjki ciśnieniowej w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

16.12.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 24/PBP/2016 na dostawę materiałów biurowych, urządzeń z pamięcią flash oraz tonerów do drukarek w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 13.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 28/PBP/2016 na dostawę akwarium na cele ekspozycyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 02.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu nr 26/PBP/2016 z dnia 17.11.2016 r. na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne, niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o złożonych ofertach

Data dodania: 29.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 25/PBP/2016 na dostawę oprogramowania biurowego oraz antywirusowego w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 25.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu nr 27/PBP/2016 na dostawę myjki ciśnieniowej w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pytanie wraz z odpowiedzią nr 1

Pytanie wraz z odpowiedzią nr 2

Data dodania 24.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu nr 28/PBP/2016 na dostawę akwarium na cele ekspozycyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pytanie wraz z odpowiedzią

Data dodania 22.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 7/BEKA/2016 na zakup rzeczywistych danych pomiarowych dot. stanów wód na Zatoce Puckiej w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 21.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę akwarium na cele ekspozycyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 18.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę myjki ciśnieniowej  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 17.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 17.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego o nr 25/PBP/2016 z dnia 10.11.2016 r. na dostawę oprogramowania biurowego i antywirusowego w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

Data dodania: 10.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych, urządzeń z pamięcią flash oraz tonerów do drukarek w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 2.1. (w formie edytowalnej)

Załącznik 2.2. (w formie edytowalnej)

Załącznik 2.3. (w formie edytowalnej)

Załącznik 3. (w formie edytowalnej)

Data dodania: 09.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 7/BEKA/2016 na zakup rzeczywistych danych pomiarowych dot. stanów wód na Zatoce Puckiej w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania 08.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania na wykonanie prac budowlano-porządkowych na obszarach Natura 2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039, Pełcznica PLH220020 w ramach realizacji projektu pt. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 11.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego działając jako Zamawiający w postępowaniu wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
przekazuje sprostowanie wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu wraz z poprawnym zawiadomieniem o wyniku postępowania.

Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania

Poprawione zawiadomienie o wyniku postępowania

Data dodania: 11.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 22/PBP/2016 na zespół specjalistów pełniących nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu oraz zajęć edukacyjnych w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 10.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację wyborze ofert w postępowaniu nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wybór wykonawcy

Data dodania: 04.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje wyboru wykonawcy w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zawiadomienie  o wyborze wykonawcy

Data dodania: 29.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zespół specjalistów pełniących nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu oraz zajęć edukacyjnych  w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania: 27.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o złożonych ofertach

Data dodania: 26.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac budowlano-porządkowych na obszarach Natura 2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039, Pełcznica PLH220020 w ramach realizacji projektu pt. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Pobierz załącznik nr 5

Pobierz załącznik nr 6

Pobierz załącznik nr 7

Pobierz załącznik nr 8

Pobierz załącznik nr 9

Data dodania 23.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz dalsze pytania i odpowiedzi

Data dodania: 22.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 Pobierz pytania i odpowiedzi

Przedmiar robót

Z1

Z6

Z7

Data dodania: 21.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/BEKA/2016 na organizację wyjazdu oraz pobytu zespołu projektowego złożonego maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko System Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w dniach 11-14 października 2016r. w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 20.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/BEKA/2016 na wykonanie projektów, wydruk oraz dostarczenie dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 19.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt budowlano-wykonawczy
 3. STWiORB
 4. Przedmiar fokarium
 5. Opracowanie zakresu i wyceny prac elektrycznych
 6. Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania renowacji oświetlenia

Data dodania: 16.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącą zapytania ofertowego nr 5/BEKA/2016 z dnia 09.09.2016 r. na wykonanie projektów, wydruk oraz dostarczenie dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytania wraz z odpowiedzią (nr 1)

Data dodania: 14.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącą zapytania ofertowego nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 2)

Data dodania: 09.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektów,  wydruk oraz dostarczenie dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Data dodania: 09.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na organizację wyjazdu oraz pobytu zespołu projektowego złożonego maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko System Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w dniach 11-14 października 2016r. w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Data dodania: 09.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Załącznik nr 1

Data dodania: 08.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o sprostowaniu ogłoszenia o zamknięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sprostowanie ogłoszenia o zamknięciu postępowania z dnia 06.09.2016 r.

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania z dnia 23.08.2016 r.

Data dodania 06.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 18/PBP/2016 na zespół specjalistów prowadzących warsztaty „Ujście Wisły” w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 19/PBP/2016 na udostępnienie sali edukacyjnej na potrzeby realizacji warsztatów ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr 21/PBP/2016 na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 02.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na udostępnienie sali edukacyjnej na potrzeby realizacji warsztatów ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody- kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 25.08.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zespół specjalistów prowadzących warsztaty „Ujście Wisły” w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Data dodania: 24.08.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego postanawia zamknąć postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Data dodania 23.08.2016r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zespół specjalistów prowadzących Kurs Ichtiologiczny  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 09.08.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na koszulki na Dzień Ryby  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 25.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup namiotów do organizacji zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 23.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zespół specjalistów prowadzących Kurs Ichtiologiczny w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Data dodania: 22.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego nr 13/PBP/2016 (z 19.07.2016r.) na koszulki na Dzień Ryby w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na koszulki na Dzień Ryby w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 1a

Pobierz załącznik nr 1b

Data dodania: 19.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 13.07.2016 r. na zakup namiotów do organizacji zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 19.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu botanicznego na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 15.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 15.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 15.07.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zakup namiotów do organizacji zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 13.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 12.07.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 08.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 04.07.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 08.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego składu ichtiofauny Zatoki Gdańskiej podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego biologii i ochrony ssaków morskich z gatunku Phocoena phocoena podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie i organizację  Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytania wraz z odpowiedzią (nr 2)

Data dodania: 06.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na obsługę techniczną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 04.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 01.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 29.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 28.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i opracowanie monitoringu botanicznego na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Pobierz zał. 2 – formularz ofertowy

Pobierz zał. 3 – wykaz usług

Pobierz zał. 4 – oświadczenie o braku powiązań

Data dodania: 24.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 22.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego składu ichtiofauny Zatoki Gdańskiej podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego biologii i ochrony ssaków morskich z gatunku Phocoena phocoena podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na prowadzenie i organizację Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę techniczną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego składu ichtiofauny Zatoki Gdańskiej podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stoiska informacyno-edukacyjnego dotyczącego biologii i ochrony ssaków morskich z gatunku Phocoena phocoena podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na prowadzenie i organizację Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 20.05.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 12.05.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy w pdf.

Pobierz zał. 2 – formularz ofertowy w docx.

Data dodania: 27.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 27.04.2016r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 22.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 12.04.2016 r. na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytania wraz z odpowiedzią nr 1

Data dodania: 13.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy w pdf.

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy w docx.

Data dodania: 12.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Pobierz zał. 2 – projekt budowlany

Data dodania: 12.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu, w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmyka postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Data dodania: 24.03.2016r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w fokarium, w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 24.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią nr 3

Data dodania: 18.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią nr 2

Data dodania: 15.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania wraz z odpowiedzią

Data dodania: 14.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania wraz z odpowiedzią

Data dodania: 14.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania wraz z odpowiedzią

Data dodania: 11.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią

Data dodania: 08.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje aktualizację zapytania ofertowego wraz z modyfikacją zapytania ofertowego dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Aktualizacja zapytania ofertowego

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 07.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią

Data dodania: 07.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią

Data dodania: 04.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Pobierz zał. 2 – projekt budowlany

Data dodania: 01.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Data dodania: 01.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 2 – formularz ofertowy

Data dodania: 29.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu, ogłoszone w dniu 08.02.2016 r., w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informacja o unieważnieniu

Data dodania: 16.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 08.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania z odpowiedzią

Data dodania: 12.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

pobierz zapytanie ofertowe

pobierz zał. 2 – formularz ofertowy

Data dodania: 08.02.2016 r.


UWAGA – unieważnienie postępowania

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w fokarium, ogłoszone w dniu 25.01.2016 r., w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Data dodania: 04.02.2016 r.


UWAGA – zmiana terminu składania ofert

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w związku z awarią pomp usuwających wodę z basenów i koniecznością przełożenia terminu wizji lokalnej w fokarium, wprowadza następującą zmianę do treści zapytania ofertowego z dnia 25.01.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o zmianie terminu

Data dodania: 02.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 25.01.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

pobierz – pytanie +odpowiedz

Data dodania: 28.01.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

pobierz zapytanie ofertowe

pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Data dodania: 25.01.2016 r.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 69/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 13-03-2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 69/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Formularz ofertowy zał. 2

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 3

Data dodania: 4 marca 2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie nr 68/PBP/2019 bez wyboru oferty najkorzystniejszej  na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o zamknięciu postępowania

Data dodania: 21-02-2019


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/BEKA/2019 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zawiadomienie o wyborze

Data opublikowania: 19-02-2019


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące osoby

Załącznik nr 5 – Program funkcjonalno użytkowy

Data dodania: 31.01 2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr  68/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedź na pytanie 2

Data dodania 30.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr  68/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedź na pytanie 1

Data dodania 29.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 68/PBP/2019 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Formularz ofertowy zał. 2

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 3

Data dodania: 23.01.2019 r.


W związku z tym, że postępowanie nr 67/PBP/2019 jest obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia, na podstawie punk IV punkt 8 ppk f Zapytania ofertowego, Postępowanie zostaje unieważnione.

Data opublikowania: 23-01-2018


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 67/PBP/2018 na stworzenie i wdrożenie aplikacji mobilnej, edukacyjnej Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia zał. 1

Formularz ofertowy zał. 2

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 3

Data dodania: 22.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 66/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 03.01.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 65/PBP/2018 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 28.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania ofert zamówienia dotyczącego zapytania ofertowego nr 65/PBP/2018 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytania

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia

Zmieniony formularz ofertowy

Zmieniony formularz ofertowy – edytowalny

Data dodania: 14.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 66/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy zał. 1

Wykaz sprzętu zał. 1a

Wykaz odczynników zał. 1b

Oświadczenie o niepowiązaniu zał. 2

Opis przedmiotu zamówienia zał. 3

Data dodania: 12.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w formie edytowalnej

Oświadczenie w formie edytowalnej

Data dodania: 10.12.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 13/BEKA/2018  na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 23.10.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 13/BEKA/2018 na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytanie 1

Data dodania 16.10.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 13/BEKA/2018 na kompleksowe przygotowanie i druk przewodnika po rezerwacie przyrody Beka w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 2)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 3)

Data dodania: 09.10.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 60/PBP/2018 na przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA w roku 2018  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 20.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59/PBP/2018 na wykonanie tablic oraz innych elementów informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 12.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 60/PBP/2018 na przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza” w roku 2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wykaz osób

Data dodania: 10.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o zamknięciu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 w postępowaniu nr 57/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Zamknięcie postępowania

Data dodania: 10.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na obsługę stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze

Data dodania: 05.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 59/PBP/2018 na wykonanie tablic oraz innych elementów informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Data dodania 28.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 58/PBP/2018 na obsługę stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Data dodania 26.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 57/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Data dodania 25.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na publikację artykułów prasowych wraz z zamieszczeniem artykułów w Internecie w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 23.05.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 56/PBP/2018 na publikację artykułów prasowych wraz z zamieszczeniem artykułów w Internecie  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy, Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 1, zał. 2)

Data dodania 14.05.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 09.05.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 54/PBP/2018 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów oraz Bałtyckiego Festiwalu Nauki  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 1)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 2)

Data dodania 26.04.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 12/BEKA/2018 na organizację stoiska wraz z wyposażeniem oraz obsługą podczas Targów „Free Time Festiwal” w Gdańsku w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania 08.03.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 12/BEKA/2018 na organizację stoiska wraz z wyposażeniem oraz obsługą podczas Targów „Free Time Festiwal” w Gdańsku w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytanie 1

Data dodania 02.03.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 12/BEKA/2018 na organizację stoiska wraz  z wyposażeniem oraz obsługą podczas Targów „Free Time Festiwal” w Gdańsku w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 2)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 3)

Data dodania: 28.02.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 29.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, informuje o zmianie treści zapytania ofertowego nr 49/PBP/2017 na opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zmiana treści zapytania

Data dodania: 20.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 49/PBP/2017 na opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech wystaw w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. 2)

Oświadczenie o niepowiązaniu (zał. 3)

Wykaz osób (zał. 4)

Szkic stelaży (za. 5)

Data dodania: 19.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2017 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 31.10.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki w ramach realizowanego projektu Koszenie łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 16.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 47/PBP/2017 na przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza” w roku 2017 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 09.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się zapytaniem ofertowym na wykonanie zabiegów z zakresu czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki w ramach realizowanego projektu „Koszenie Łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Piaśnickie Łąki dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data dodania: 04.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 47/PBP/2017 przygotowanie i przeprowadzenie letniego kursu „Ichtiologia Morza” w roku 2017 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o niepowiązaniu

Data dodania: 27.07.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, przekazuje wyniki w postępowaniu nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 12.07.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji” w ramach projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedź zamawiającego

Data dodania: 03.07.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 46/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Dnia Ryby 2017  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o powiązaniu

Data dodania: 30.06.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 11/BEKA/2017 na usługę pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestycji wraz z usługą konsultacji dokumentacji do inwestycji w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o powiązaniu

Oświadczenie o osobie

PFU

PFU – plan zagospodarowania

Data dodania: 29.06.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 41/PBP/2017 na publikację artykułów wraz z zamieszczeniem obu artykułów w internecie finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zawiadomienie

Data dodania: 12.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 12.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki zapytania ofertowego nr 39/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Międzynarodowego Dnia Bałtycki finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

Ogłoszenie o wyborze

Data dodania: 09.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Odpowiedź na pytanie cz. 1

Data dodania 08.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego modyfikuje zapytanie ofertowe nr 39/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Międzynarodowego Dnia Bałtycki finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

 Modyfikacja

Data dodania: 05.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego modyfikuje zapytanie ofertowe nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Modyfikacja

Data dodania: 05.05.2017 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 37/PBP/2017 na dostawę edukacyjnych zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Data dodania 04.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 41/PBP/2017 na publikację artykułów prasowych wraz z zamieszczeniem obu artykułów w internecie w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania: 28.04.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 40/PBP/2017 na wykonanie banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania: 28.04.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 39/PBP/2017 na usługę obsługi stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania: 27.04.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”  w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Data dodania 14.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 34/PBP/2017 na dostawę przyrządu wielofunkcyjnego do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 13.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 37/PBP/2017 na dostawę edukacyjnych zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. “Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Rysunek opakowania

Data dodania: 12.04.2017


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”.

 Odpowiedź na pytania cz. 3

Data dodania 12.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”.

 Odpowiedź na pytania cz. 2

Data dodania 11.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie o nr 35/PBP/2017 na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne udzielane w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamknięcie postępowania

Data dodania 11.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej”.

 Odpowiedź na pytania cz. 1

Załącznik nr 1 – PFU

Załącznik nr 2 – kosztorys i przedmiar

Załącznik nr 3 – mapa 4

Załącznik nr 4 – mapa 5

Data dodania 10.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 10/BEKA/2017 na wykonanie aktualizacji Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zrównoważona turystyka dla rezerwatu przyrody Beka – budowa infrastruktury turystycznej” w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 04.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (33/PBP/2017) na dostawę mebli konferencyjnych i biurowych wraz z transportem i montażem, w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 30.03.2017r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej w zapytaniu na dostawę mebli konferencyjnych i biurowych wraz  z transportem i montażem 33/PBP/2017 na  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data dodania 27.03.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 35/PBP/2017 na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 27.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę przyrządu wielofunkcyjnego do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 24.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie nr 31/PBP/2017 bez wyboru oferty najkorzystniejszej na dostawę sondy do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamknięcie postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej

Data dodania 21.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamyka postępowanie nr 32/PBP/2017 bez wyboru oferty najkorzystniejszej na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamknięcie postępowania bez wyboru wykonawcy

Data dodania 20.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 30/PBP/2017 na dostawę sprzętu fotograficznego na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 17.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę mebli konferencyjnych i biurowych wraz z transportem i montażem w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 15.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę nawigacji turystycznych na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 03.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę sondy do pomiarów fizykochemicznych wody do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 03.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający przekazuje wyniki postępowania postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Data dodania 02.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu fotograficznego na cele edukacyjne, niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Data dodania 01.03.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający przekazuje wyniki postępowania na remont placu przy ulicy Portowej oraz wejścia do fokarium w Helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną w ramach projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

Data dodania 21.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 21.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na remont placu przy ulicy Portowej oraz wejścia do fokarium w Helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną w ramach projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe remont

Kosztorys ślepy

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań 

Zbiór rysunków:

Rysunek Z-2 

Rysunek Z-4 

Opracowanie zakresu i wyceny prac polegających na remoncie placu przy ulicy Portowej oraz ogrodzenia wejścia do fokarium w helu wraz z zakupem i montażem kiosku multimedialnego z szafką telekomunikacyjną

Projekt kiosku informacyjnego w 4 częściach:

6.1 Kiosk elewacje

6.2 Kiosk fundament 

6.3. Kiosk lokalizacja

6.4 Opis Kiosk

Data dodania 09.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data dodania 09.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o zamknięciu postępowania na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – ponton trap w ramach realizacji projektu „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ogłoszenie

Data dodania 09.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający udziela odpowiedzi w związku z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Odpowiedzi

Zdjęcie poglądowe

Data dodania 06.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający udziela kolejnych odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedzi Nr 2

Data dodania 06.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedzi Zamawiającego

Data dodania 03.02.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż sieci rybackich wraz z akcesoriami – pontoon trap w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data dodania 31.01.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr 29/PBP/2017 na dostawę materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody  – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” ” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania 27.01.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje Sprostowanie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczące części nr 1 postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 24/PBP/2016 na dostawę materiałów biurowych, urządzeń z pamięcią flash oraz tonerów do drukarek w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Sprostowanie wyboru

Data dodania 21.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 26/PBP/2016 na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 20.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje zawiadomienie o wyniku postępowania pn. dostawa myjki ciśnieniowej w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

16.12.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 24/PBP/2016 na dostawę materiałów biurowych, urządzeń z pamięcią flash oraz tonerów do drukarek w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 13.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 28/PBP/2016 na dostawę akwarium na cele ekspozycyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 02.12.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu nr 26/PBP/2016 z dnia 17.11.2016 r. na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne, niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o złożonych ofertach

Data dodania: 29.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 25/PBP/2016 na dostawę oprogramowania biurowego oraz antywirusowego w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 25.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu nr 27/PBP/2016 na dostawę myjki ciśnieniowej w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pytanie wraz z odpowiedzią nr 1

Pytanie wraz z odpowiedzią nr 2

Data dodania 24.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu nr 28/PBP/2016 na dostawę akwarium na cele ekspozycyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pytanie wraz z odpowiedzią

Data dodania 22.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania nr 7/BEKA/2016 na zakup rzeczywistych danych pomiarowych dot. stanów wód na Zatoce Puckiej w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 21.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę akwarium na cele ekspozycyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 18.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę myjki ciśnieniowej  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 17.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 17.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w formie zapytania ofertowego o nr 25/PBP/2016 z dnia 10.11.2016 r. na dostawę oprogramowania biurowego i antywirusowego w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2

załącznik nr 3

Data dodania: 10.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych, urządzeń z pamięcią flash oraz tonerów do drukarek w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 2.1. (w formie edytowalnej)

Załącznik 2.2. (w formie edytowalnej)

Załącznik 2.3. (w formie edytowalnej)

Załącznik 3. (w formie edytowalnej)

Data dodania: 09.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 7/BEKA/2016 na zakup rzeczywistych danych pomiarowych dot. stanów wód na Zatoce Puckiej w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania 08.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wyniki postępowania na wykonanie prac budowlano-porządkowych na obszarach Natura 2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039, Pełcznica PLH220020 w ramach realizacji projektu pt. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie  o wyborze wykonawcy

Data dodania 11.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego działając jako Zamawiający w postępowaniu wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
przekazuje sprostowanie wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu wraz z poprawnym zawiadomieniem o wyniku postępowania.

Sprostowanie zawiadomienia o wyniku postępowania

Poprawione zawiadomienie o wyniku postępowania

Data dodania: 11.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 22/PBP/2016 na zespół specjalistów pełniących nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu oraz zajęć edukacyjnych w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 10.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację wyborze ofert w postępowaniu nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wybór wykonawcy

Data dodania: 04.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje wyboru wykonawcy w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zawiadomienie  o wyborze wykonawcy

Data dodania: 29.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zespół specjalistów pełniących nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją projektu oraz zajęć edukacyjnych  w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania: 27.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o złożonych ofertach w postępowaniu nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o złożonych ofertach

Data dodania: 26.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac budowlano-porządkowych na obszarach Natura 2000: Jezioro Krasne PLH220035, Jezioro Piasek PLH220013, Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039, Pełcznica PLH220020 w ramach realizacji projektu pt. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Pobierz załącznik nr 5

Pobierz załącznik nr 6

Pobierz załącznik nr 7

Pobierz załącznik nr 8

Pobierz załącznik nr 9

Data dodania 23.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz dalsze pytania i odpowiedzi

Data dodania: 22.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 Pobierz pytania i odpowiedzi

Przedmiar robót

Z1

Z6

Z7

Data dodania: 21.09.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/BEKA/2016 na organizację wyjazdu oraz pobytu zespołu projektowego złożonego maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko System Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w dniach 11-14 października 2016r. w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 20.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 5/BEKA/2016 na wykonanie projektów, wydruk oraz dostarczenie dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 19.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Projekt budowlano-wykonawczy
 3. STWiORB
 4. Przedmiar fokarium
 5. Opracowanie zakresu i wyceny prac elektrycznych
 6. Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania renowacji oświetlenia

Data dodania: 16.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącą zapytania ofertowego nr 5/BEKA/2016 z dnia 09.09.2016 r. na wykonanie projektów, wydruk oraz dostarczenie dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytania wraz z odpowiedzią (nr 1)

Data dodania: 14.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącą zapytania ofertowego nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 2)

Data dodania: 09.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektów,  wydruk oraz dostarczenie dwóch typów ulotek informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Data dodania: 09.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, jako Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na organizację wyjazdu oraz pobytu zespołu projektowego złożonego maksymalnie z trzech osób na Targi Pol-Eko System Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych w Poznaniu w dniach 11-14 października 2016r. w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Data dodania: 09.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 21/PBP/2016 z dnia 02.09.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Załącznik nr 1

Data dodania: 08.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o sprostowaniu ogłoszenia o zamknięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sprostowanie ogłoszenia o zamknięciu postępowania z dnia 06.09.2016 r.

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania z dnia 23.08.2016 r.

Data dodania 06.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 18/PBP/2016 na zespół specjalistów prowadzących warsztaty „Ujście Wisły” w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 19/PBP/2016 na udostępnienie sali edukacyjnej na potrzeby realizacji warsztatów ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr 21/PBP/2016 na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 02.09.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na udostępnienie sali edukacyjnej na potrzeby realizacji warsztatów ekologicznych „Ujście Wisły” w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody- kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 25.08.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zespół specjalistów prowadzących warsztaty „Ujście Wisły” w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Data dodania: 24.08.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego postanawia zamknąć postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr 10/PBP/2016 na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Data dodania 23.08.2016r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zespół specjalistów prowadzących Kurs Ichtiologiczny  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 09.08.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na koszulki na Dzień Ryby  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 25.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup namiotów do organizacji zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 23.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zespół specjalistów prowadzących Kurs Ichtiologiczny w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Pobierz załącznik nr 4

Data dodania: 22.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego nr 13/PBP/2016 (z 19.07.2016r.) na koszulki na Dzień Ryby w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na koszulki na Dzień Ryby w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 1a

Pobierz załącznik nr 1b

Data dodania: 19.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 13.07.2016 r. na zakup namiotów do organizacji zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 19.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu botanicznego na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 15.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 15.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 15.07.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na zakup namiotów do organizacji zajęć dydaktycznych w Błękitnej Szkole w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 13.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 12.07.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem na cele edukacyjne w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 08.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 04.07.2016 r. na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 08.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego składu ichtiofauny Zatoki Gdańskiej podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego biologii i ochrony ssaków morskich z gatunku Phocoena phocoena podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na prowadzenie i organizację  Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 07.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytania wraz z odpowiedzią (nr 2)

Data dodania: 06.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na obsługę techniczną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Błękitnej Szkoły  w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 2

Pobierz załącznik nr 3

Data dodania: 04.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r. na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 01.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i montaż banerów i tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 29.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie zestawów konserw rybnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załącznik nr 1

Pobierz załącznik nr 2

Data dodania: 28.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i opracowanie monitoringu botanicznego na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Pobierz zał. 2 – formularz ofertowy

Pobierz zał. 3 – wykaz usług

Pobierz zał. 4 – oświadczenie o braku powiązań

Data dodania: 24.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 22.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego składu ichtiofauny Zatoki Gdańskiej podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego biologii i ochrony ssaków morskich z gatunku Phocoena phocoena podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje modyfikację zapytania ofertowego (z 20.06.2016r.) dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 20.06.2016 r. na prowadzenie i organizację Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę techniczną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 21.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stoiska informacyjno-edukacyjnego dotyczącego składu ichtiofauny Zatoki Gdańskiej podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stoiska informacyno-edukacyjnego dotyczącego biologii i ochrony ssaków morskich z gatunku Phocoena phocoena podczas Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na prowadzenie i organizację Dnia Ryby w Helu w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę multimedialną organizowanego w Helu Dnia Ryby w roku 2016 w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciel Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki 1 i 2

Data dodania: 20.06.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 20.05.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 12.05.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy w pdf.

Pobierz zał. 2 – formularz ofertowy w docx.

Data dodania: 27.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 27.04.2016r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 22.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 12.04.2016 r. na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytania wraz z odpowiedzią nr 1

Data dodania: 13.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie i opracowanie monitoringu ptaków lęgowych na terenie rezerwatu przyrody Beka w latach 2016-2018 w ramach realizacji projektu pt. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy w pdf.

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy w docx.

Data dodania: 12.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Pobierz zał. 2 – projekt budowlany

Data dodania: 12.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu, w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 05.04.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmyka postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania

Data dodania: 24.03.2016r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w fokarium, w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 24.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią nr 3

Data dodania: 18.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią nr 2

Data dodania: 15.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania wraz z odpowiedzią

Data dodania: 14.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania wraz z odpowiedzią

Data dodania: 14.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania wraz z odpowiedzią

Data dodania: 11.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią

Data dodania: 08.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje aktualizację zapytania ofertowego wraz z modyfikacją zapytania ofertowego dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Aktualizacja zapytania ofertowego

Modyfikacja zapytania ofertowego

Data dodania: 07.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 29.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią

Data dodania: 07.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytań wraz z odpowiedzią

Data dodania: 04.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z montażem mroźni do przechowywania próbek i materiału biologicznego w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Pobierz zał. 2 – projekt budowlany

Data dodania: 01.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Data dodania: 01.03.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zał. 2 – formularz ofertowy

Data dodania: 29.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu, ogłoszone w dniu 08.02.2016 r., w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informacja o unieważnieniu

Data dodania: 16.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 08.02.2016 r. na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Treść pytania z odpowiedzią

Data dodania: 12.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

pobierz zapytanie ofertowe

pobierz zał. 2 – formularz ofertowy

Data dodania: 08.02.2016 r.


UWAGA – unieważnienie postępowania

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w fokarium, ogłoszone w dniu 25.01.2016 r., w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Data dodania: 04.02.2016 r.


UWAGA – zmiana terminu składania ofert

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w związku z awarią pomp usuwających wodę z basenów i koniecznością przełożenia terminu wizji lokalnej w fokarium, wprowadza następującą zmianę do treści zapytania ofertowego z dnia 25.01.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogłoszenie o zmianie terminu

Data dodania: 02.02.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią dotyczące zapytania ofertowego z dnia 25.01.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

pobierz – pytanie +odpowiedz

Data dodania: 28.01.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

pobierz zapytanie ofertowe

pobierz zał. 1 – formularz ofertowy

Data dodania: 25.01.2016 r.