Cele statutowe

Celem Fundacji, wynikającym ze Statutu Fundacji, jest wspieranie rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności:

  • budowy docelowej siedziby Uniwersytetu Gdańskiego – miasteczka uniwersyteckiego, w tym także Centralnej Biblioteki Morskiej,
  • udzielanie Uniwersytetowi Gdańskiemu pomocy finansowej i rzeczowej w realizacji jego zadań,
  • propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć Uniwersytetu Gdańskiego,
  • wymiany naukowej, dydaktycznej i kulturalnej pracowników nauki i studentów z zagranicą,
  • fundowanie stypendiów dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu,
 • udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej studentów oraz pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Cele wyżej wymienione Fundacja realizuje przede wszystkim w oparciu o potencjał osobowy oraz infrastrukturę Uniwersytetu Gdańskiego poprzez następujące działania:

  • inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
  • aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
  • współpracę ze środowiskami naukowymi i społecznymi oraz jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi,
  • współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego poprzez realizację projektów i przedsięwzięć w zakresie organizowania konferencji, sympozjów, kursów, szkoleń i działalności naukowo-badawczej w zakresie: archeologii, biologii, chemii, fizyki, geografii, hydrologii, ochrony środowiska, pedagogiki, psychologii i innych objętych zakresem działalności jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie środków na działalność Fundacji z dostępnych funduszy pomocowych UE oraz innych środków publicznych w różnych obszarach tematycznych, zgodnych ze Statutem Fundacji.

Statut Fundacji Rozwoju UG