Szkolenia OOŚ

 fundacja WFOSiGW wersja kolor

Szkolenie z procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowała, w ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, bezpłatne szkolenia dotyczące idei i aspektów prawnych przeprowadzenia Ocen Oddziaływania na Środowisko. Szkolenie obejmowało obszar województwa pomorskiego i kierowane było do:

  • pracowników urzędów gmin, służb ochrony środowiska i Urzędu Marszałkowskiego,
  • przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych, organizacji pozarządowych oraz organów administracji, które prowadzą lub biorą udział w postępowaniu OOŚ,
  • inwestorów publicznych i prywatnych, realizujących przedsięwzięcia podlegające postępowaniu w sprawie OOŚ,
  • osób zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, na obszarach chronionych (w tym terenach Natura 2000).

Tematyka szkoleń obejmowała cykl wykładów w różnych aspektach procedury OOŚ:

  • “Podstawy prawne Unii Europejskiej i Polski dotyczące OOŚ”: omówienie uwarunkowań prawnych;
  • “Bioróżnorodność i jej zachowanie podstawą polityki ochrony przyrody w Polsce i UE”: ustawa o ochronie przyrody; formy ochrony przyrody; zarządzanie obszarami chronionymi;
  • “Idea i zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko”: podstawy teoretyczne dotyczące poszczególnych aspektów procedury, m.in. etapów procedury, używanych metod, wariantowania, określania środków łagodzących, udziału społecznego, pisania i weryfikacji raportu; analiza kontrowersyjnych przypadków.

Jeden cykl szkolenia składał się z 2 dni szkoleniowych. Łącznie zrealizowano 3 takie cykle dla 90 osób (realizowane poprzez dwa jednodniowe zjazdy (dwie kolejne soboty) lub zjazdy w dwa następujące po sobie dni robocze (czwartek i piątek).

Szkolenia były przeprowadzane w salach dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego.

O przyjęciu uczestników na szkolenie decydowała: kolejność zgłoszeń, przynależność do grupy docelowej oraz funkcja w miejscu pracy – czy pracownik faktycznie pracuje przy Ocenach Oddziaływania na Środowisko lub będzie w przyszłości oddelegowany do pracy przy nich.

Uczestnicy zobowiązany byli do podpisania deklaracji uczestnictwa w obu dniach szkoleniowych i ukończenia szkolenia.