Szkolenia Mediacje

fundacjaWFOSiGW wersja kolor

 

 

 Szkolenia z procesu mediacji dla wyzwań w ochronie środowiska:

W roku 2016 w ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego organizowała bezpłatne szkolenia dotyczące teoretycznej i praktycznej nauki procesu mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych. Szkolenie obejmowało obszar województwa pomorskiego i kierowane było do pracowników:

  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • administracji rządowej,
  • służb ochrony środowiska,
  • organizacji pozarządowych, których cele statutowe są skierowane na działania w obszarze ochrony środowiska i wykazujących się doświadczeniem w obszarze ochrony środowiska w ostatnich trzech latach.

W trakcie trwania projektu, w maju i czerwcu 2016 roku zrealizowane zostały dwa cykle trzydniowych szkoleń z procesu mediacji dla osób zawodowo związanych z ochroną środowiska w województwie pomorskim. Uczestnicy szkolenia zrekrutowani zostali z przedstawicieli: samorządów lokalnych województwa pomorskiego, administracji rządowej związanej z ochroną środowiska (np.: pracownicy RZGW, Urzędu Morskiego w Gdyni, itd.), prywatnych firm zawodowo związanych z procedurą OOŚ, jednostek naukowych: Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej. Łącznie, w szkoleniu wzięło udział 93 uczestników. Zajęcia prowadzone były przez osoby doświadczone w temacie ocen oddziaływania na środowisko, na co dzień związane zawodowo z ochroną środowiska. Zrealizowane zostały cele projektu, w tym główny cel: zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i określenia właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Udało się przeszkolić ponad 90 przedstawicieli społeczności lokalnej obszarów chronionych (w tym objętych siecią Natura 2000) z województwa pomorskiego. Dzięki szkoleniom doszło
do integracji osób realizujących zadania inwestycyjne oddziałujące na tereny chronione, w szczególności obszary Natura 2000. Uczestnikom szkoleń uświadomiono konieczność przeprowadzania procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnie z obowiązującym prawem i dobrą praktyką, mającą na uwadze cele ochrony obszaru. W przyszłości pozwoli to na przyspieszenie realizacji inwestycji dzięki prawidłowo wykonanym procedurom OOŚ na terenie województwa pomorskiego, zrównoważony rozwój województwa i zachowanie obszarów Natura 2000 w stanie niepogorszonym oraz zahamowanie spadku bioróżnorodności na obszarze objętym projektem.