Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka 2018 !

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

14 grudnia br. w Europejskim Centrum Solidarności miała miejsce uroczysta Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Nagrodę przyznaną Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w kategorii Edukacja Ekologiczna i Ochrona Środowiska wręczył, na ręce Pani Prezes- Marzeny Chojnackiej Pan Maciej Kazienko- Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fundacja powstała 27 lat temu i jednym z Fundatorów Założycieli naszej organizacji był ówczesny Wojewoda Gdański Pan Maciej Płażyński. Jej głównym celem statutowym jest podejmowanie działań wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, w tym przy współpracy z kadrą naukową realizacja projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody i edukacja ekologiczna. W wachlarzu aktywności ekologicznej Fundacji znalazły się projekty dotyczące czynnej ochrony przyrody in situ i ex situ, jak również projekty mające charakter informacyjny i edukacyjny tj. kampanie podnoszące świadomość społeczną w zakresie potrzeb ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk oraz propagujące zrównoważone sposoby użytkowania lokalnego środowiska naturalnego. Wychodząc z założenia, że informacja i edukacja należą do najistotniejszych elementów ochrony przyrody, a efekt ekologiczny jest często tożsamy z edukacyjnym, Fundacja aktywnie uczestniczy w kształceniu dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie popularyzacji wiedzy o Morzu Bałtyckim i jego strefie przybrzeżnej. Obszarem swych aktywności obejmuje przede wszystkim teren województwa pomorskiego, jednakże świadomość znaczenia lokalnie podejmowanych inicjatyw dla zachowania dobrostanu globalnej przyrody, pozwala działaniom Fundacji wykraczać również poza granice województwa oraz kraju.

Do najważniejszych osiągnięć Fundacji w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej należy unikatowy w skali kraju program edukacji morskiej pn. „Błękitna Szkoła”, realizowany nieustannie od 2000 roku dzięki współpracy ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Tylko w ramach niniejszego programu, rocznie edukowanych jest blisko 4,5 tys. jego uczestników, głównie dzieci i młodzieży szkolnej. Skala frekwencji w programie połączona z pozostałymi ekologicznymi zadaniami, które do zrealizowania w ramach swoich projektów, rok rocznie, stawia przed sobą Fundacja, wyraźnie obrazuje zaangażowanie i chęć spełniania się Fundacji na polu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Fundacja jest laureatem Nagrody Bursztynowego Mieczyka z 2004 r. Wówczas wyróżniona została za „innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań w edukacji na rzecz dziedzictwa przyrodniczego”.

Otrzymana nagroda jest dla Fundacji Rozwoju UG wyjątkowym wyróżnieniem i motywacją do podejmowania dalszych działań w zakresie ochrony środowiska.

Academic writing academic speaking

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na Academic speaking skills – warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w kontekście akademickim dla pracowników UG oraz Academic writing – kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników UG

Zapraszamy !!!

Uroczyste podpisanie umów na Uniwersytecie Gdańskim

 

Aż osiem projektów, których celem jest zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów chronionych w województwie pomorskim przed nadmiernym i niekontrolowanym ruchem turystycznym, otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie otrzymały gminy: Karsin, Skarszewy, Dzierzgoń, Kosakowo, Żukowo oraz Nadleśnictwa Starogard i Choczewo, a także Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG).W ramach projektu FRUG – „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa” – kontynuowane będądziałania ochrony czynnej ograniczające proces zarastania torfowiska przez drzewa.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 17 października 2018 r. o godz. 14.30 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w Sali Rady Wydziału, ul. Wita Stwosza 59. Umowy podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski oraz przedstawiciele beneficjentów.

     

  

Dzięki projektom na powierzchni 195 ha zostanie odtworzony krajobraz otwartego torfowiska i jego obrzeży, powstanie ponad 25 km szlaków turystycznych, co spowoduje, że powierzchnia terenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym wyniesie prawie 400 ha. Prawie 6,5 km szlaków zostanie odnowionych. Powstanie m.in. wieża widokowa o wysokości 40 m oraz ścieżki dydaktyczne. Zaplanowano także działania informacyjno-edukacyjne.Łączna wartość projektów to prawie 16 mln zł a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 13 mln zł.

PROJEKTY

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Głównym celem projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest dalsza poprawa warunków rozwoju roślinności torfowiskowej i  wilgotnych wrzosowisk na torfowisku wysokim Bielawskie Błota, zdegradowanym wskutek osuszenia i eksploatacji torfu. Torfowiska wysokie to ekosystemy skrajnie zagrożone, zarówno w Polsce, jak i w skali globalnej. Projekt składa się z dwóch głównych części: ochrony czynnej (usuwanie samosiewów i odrośli gatunków drzewiastych) oraz spotkań informacyjnych nt. rezerwatu i jego przyrody. W ramach projektu zostaną wsparte 2 formy ochrony przyrody tj. rezerwatu przyrody  i obszaru Natura 2000, co spowoduje, że powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 195 ha. Łączna wartość projektu to ponad 2, 5 mln złotych, a dofinasowanie wynosi ponad 2 mln złotych. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do końca grudnia 2021 r.

Nadleśnictwo Starogard

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch ścieżek edukacyjnych o całkowitej długości 1,37 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzących do dwóch rezerwatów przyrody: Wiosło Małe i Wiosło Duże, położonych na terenie obszaru Natura 2000 Dolna Wisła. Uzupełnieniem tych działań będzie edukacja przyrodniczo-ekologiczna.

Gmina Karsin

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu dla budowy wieży widokowej o wysokości 40 m w miejscowości Przytarnia wraz z niezbędną infrastrukturą (budynkiem obsługi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej, parkingiem z dojazdem, ciągiem pieszo-rowerowym). Głównym celem projektu jest koncentracja ruchu turystycznego, obsługa turystów i edukacja przyrodniczo-ekologiczna w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z intensywnej eksploatacji turystycznej terenów cennych przyrodniczo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Nadleśnictwo Choczewo

Projekt odpowiada na potrzeby związane z ochroną zasobów leśnych i obszarów chronionych prawem wynikających z organizacji ruchu turystycznego w obszarze pasa nadmorskiego północnych części Nadleśnictwa Choczewo. W ramach projektu zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni szlaków oraz utworzenie ścieżki przyrodniczo-leśnej. Przy szlakach zostaną zamontowane: infrastruktura turystyczna, punkty sanitarne i tablice edukacyjne. Planowane jest również wygrodzenie przejścia przez wydmę i zbudowanie dwóch platform widokowych.

Gmina Skarszewy

Głównym celem inwestycji jest wsparcie ochrony bioróżnorodności obszaru Doliny Wierzycy poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego. Planuje się wykorzystanie naturalnych uwarunkowań w obszarze Gminy Skarszewy, pozwalających zagospodarować historyczny szlak kolejowy na potrzeby ścieżki pieszo-rowerowej.

Gmina Żukowo

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowych działań związanych z budową ścieżek dydaktycznych na cennych przyrodniczo i intensywnie eksploatowanych turystycznie terenach gmin Żukowo i Chmielno. Inwestycja obejmuje wybudowanie trzech ścieżek dydaktycznych o długości 7,7 km wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. Uzupełnieniem tych działań będzie odtworzenie populacji rodzimych gatunków roślin wodnych i lądowych.

Gmina Dzierzgoń

Po szczegółowych badaniach przyrodniczych terenu Gminy Dzierzgoń, zaplanowano projekt dotyczący przywrócenia i ochrony bioróżnorodności Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń, poprzez zaangażowanie mieszkańców w czynną ochronę gatunków. Głównym celem będzie utworzenie 260 m szlaku turystyczno-przyrodniczego: montaż i zasiedlenie hoteli owadów, budek ptaków i nietoperzy oraz wdrażanie programu odtworzenia gatunków oraz rewitalizacja siedlisk poprzez utworzenie tarliska ryb Salmonidae, nasadzenia rodzimych roślin oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Gmina Kosakowo

Projekt polega na zagospodarowaniu ścieżki dydaktycznej na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki. Inwestycja zakłada wygrodzenie ścieżki drewnianymi barierkami, montaż tablic edukacyjnych, kładek w miejscach przecięcia szlaku z rowami melioracyjnymi i z zachodzącą na szlak plażą, kładki łączącej się ze ścieżką, wieży widokowej, tablic informacyjnych, obiektów małej architektury, oświetlenia solarnego.

Broszura opisująca sukces projektów finansowanych przez UE

Mamy przyjemność przedstawić Państwu broszurę, w której opisywane są projekty, które osiągnęły sukces w ramach programu „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” (SwafS) programu Horyzont 2020. Broszura zawiera dziewięć historii projektów z ostatnich lat. Wśród nich jest nasz projekt MARINE MAMMALS. SwafS wspiera różnorodność działań i szeroki zakres tematów wymagających wspólnego wysiłku w celu wzmocnienia relacji nauki i społeczeństwa oraz kształtowania kultury bardziej odpowiedzialnych badań i rozwoju. ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

Kampania Społeczna BALTICARIUM

Tytuł projektu: Kampania społeczna Balticarium w Gdańsku

Termin realizacji projektu: 01.05.2018 – 01.12.2018

Kwota dofinansowania ze środków Fundacji AVIVA: 4843,04 PLN

Projekt realizowany w ramach 5. edycji konkursu „To dla mnie ważne”

http://todlamniewazne.pl/

Kampanię wspiera Miasto Gdańsk

Cel projektu:

Głównym celem jest udowodnienie, że odkrywanie tajemnic Morza Bałtyckiego potrafi być mieszanką pasji, nauki i sztuki. Pragniemy przekazać wiedzę za pomocą ciekawych, artystycznych rozwiązań. Rozbudzamy ciekawość w odkrywaniu morskiej fauny. Naszym priorytetem jest propagowanie Morza Bałtyckiego, jako istotnego elementu kultury naszego kraju. Poprzez twórczość artystyczną pragniemy promować edukację, wykorzystując środki artystyczne takie jak grafika, animacja graficzna i plakat. Celem artystów związanych z projektem jest wzbudzenie kreatywności w społeczeństwie i udowodnienie, że sztuka może służyć również celom naukowym.

W ramach grantu otrzymanego od Fundacji AVIVA zrealizujemy artystyczną kampanię społeczną w Gdańsku. Realizacja zadania pozwoli zmienić dotychczasowy stosunek do fauny i flory Bałtyku. Artystyczna oprawa projektu odmieni standardowe postrzeganie edukacji ekologicznej.

Opis projektu:

Znane jest powiedzenie, że ryby głosu nie mają. Stąd tak mało osób orientuje się jakie zwierzęta Bałtyku istnieją i komu szkodzimy, gdy nie używamy ekologicznych rozwiązań. Kampania w formie ilustrowanych plakatów i animacji prezentowanych w gdańskich tramwajach, urzędach, miejskich bibliotekach i szkołach zwróci uwagę podróżujących na ważne, ekologiczne treści. Dzięki swojej ilustrowanej formie, przyciągnie uwagę młodszych jak i starszych odbiorców. Szczególnie dzieci mogą się zainteresować kolorowymi plakatami i animacjami z ciekawostkami na temat bałtyckich zwierząt.

Odbiorcy projektu:

Codziennie tysiące osób jadących do szkół, pracy, na spotkania oglądają reklamy w tramwajach. Przeprowadzimy kampanię edukacyjną w formie ilustrowanych plakatów oraz interesującej animacji. Urząd Miejski w Gdańsku entuzjastycznie podchodzi do pomysłu propagowania fauny Bałtyku w środkach transportu publicznego i zgodził się na udostępnienie swoich tramwajów, aby zagościł w nich Bałtyk. Dodatkowe rozwieszenie plakatów w Urzędach Miejskich, bibliotekach miejskich i szkołach sprawi, że wieść o zwierzętach Bałtyku trafi do dużej ilości odbiorców.

Dążymy do tego, aby dzieci polubiły bałtyckie zwierzęta, chciały o nie dbać i je chronić już od najmłodszych lat. Dzięki tej inicjatywie zaangażujemy dzieci w sprawy ważne: potrzebę ochrony równowagi ekologicznej w ekosystemach morskich.

A oto zapowiedź naszej kampanii:

Animacja o Balticarium – zapraszamy do obejrzenia !

Kiedy i co będzie się działo:

Plakaty w tramwajach w Gdańsku najprawdopodobniej 24.07-10.08.2018

Animacja w tramwajach w Gdańsku 26.07-31.08.2018

Plakaty w bibliotekach i szkołach w Gdańsku wrzesień/październik 2018 r.

 

Informacje dodatkowe:

Kampania społeczna Balticarium w Gdańsku to kolejne działanie w ramach dużej kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. Balticarium.

Filet, rekin, wieloryb – to zwierzęta Morza Bałtyckiego. Zdziwieni? A co, jeśli jest to odpowiedź dzieci na pytanie o zwierzęta mieszkające w Bałtyku? Jest wiele książek, filmów o zwierzętach Antarktydy czy Afryki, a brakuje treści ciekawie podanych o zwierzętach naszego morza.

Tak oto zrodził się w głowie młodej artystki – Natalii Uryniuk pomysł stworzenia portalu dla dzieci i dorosłych, który zapozna ich z podwodnym życiem. Graficzka łączy świat poezji, grafiki, muzyki ze światem nauki zapraszając do współpracy innych artystów, naukowców, tłumaczy, pisarzy. W ramach projektu działa pierwszy międzynarodowy portal o zwierzętach Morza Bałtyckiego w dziewięciu językach www.balticarium.com. Na stronie zobaczysz podwodne zdjęcia i filmy ze zwierzętami wodnymi w roli głównej, animacje, ilustracje, gry edukacyjne i blog na temat Bałtyku. Oprócz portalu w ramach Balticarium odbywają się warsztaty, wykłady i wystawy w różnych częściach świata. Do tej pory miały miejsce w Polsce, Chinach, Emiratach Arabskich i na Ukrainie. Projekt skierowany jest do dzieci i dorosłych i pełni funkcję edukacyjną z dużym naciskiem na ochronę Morza Bałtyckiego.

Strona: www.balticarium.com

Facebook: www.facebook.com/balticarium/

Instagram: www.instagram.com/balticarium_com/

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ KAMPANII BALTICARIUM !!!

Dzień Ryby 2018, 28 lipca w Helu

ZAPROSZENIE!

Stacja Morska imienia Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu serdecznie zaprasza na Dzień Ryby w Helu.

To okolicznościowe lokalne święto ma przypominać społeczeństwu o roli ryb w ekosystemie Bałtyku, zwracać uwagę na gatunki chronione, funkcję ryb w gospodarce i życiu człowieka, uświadamiać o przyjaznych środowisku metodach pozyskiwania ryb na potrzeby ludzi.

Wspominamy także o organizmach które bez ryb żyć nie mogą m.in o ssakach morskich , a poza sprawami morskimi poruszany jest temat rzek połączonych z Bałtykiem i stanowiących z nim ekosystemową całość. Jest to impreza edukacyjna, gdzie wiedza przekazywana jest poprzez ekspozycję, zabawę i konkursy.

W tym roku gatunkami przewodnimi Dnia Ryby w Helu będą ryby
niewykorzystywane komercyjnie, niezwykłe, rzadkie i mało znane.
Zapraszamy do Helu 28 lipca w godzinach 11.00 – 17.00. Miejsce Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela, pomosty Parku Wydmowego, teren przy fokarium okolice Błękitnej Wioski (ulice Portowa i Rybacka).

Serdecznie zapraszamy na koncert “Z miłości do Niepodległej”

 

„Z miłości do Niepodległej” – wyjątkowy koncert w Operze Leśnej w Sopocie z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski

  „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Już nie zapomnisz mnie”, „Baby, ach te Baby”, to znane i lubiane utwory, które będzie można usłyszeć  już 10. czerwca w Operze Leśnej w Sopocie podczas koncertu  „Z miłości do Niepodległej” w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, Zespołu Pieśni i Tańca UG Jantar oraz Zagan Acoustic. Będzie to wyjątkowe wydarzenie artystyczne, łączące muzykę, taniec, wizualizacje i aranżacje świetlne, utrzymane w klimacie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Koncert, dedykowany mieszkańcom regionu pomorskiego, wpisuje się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski i jest inicjatywą Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

 Czas: 10 czerwca 2018, godz. 20.00

Miejsce: Opera Leśna, Sopot, ul. Moniuszki 12

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański, ACK UG „Alternator”, Bałtycka Agencja Artystyczna BART i Opera Leśna

Wystąpią: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Zagan Acoustic, Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar”, Dyrygent Marcin Tomczak

 Na program koncertu „Z miłości do Niepodległej” składają się utwory z lat 20. i 30. minionego stulecia. Widzowie usłyszą najbardziej znane utwory wykonywane w tamtym czasie przez niezapomnianych artystów, takich, jak Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna czy Mieczysław Fogg. Będą to przeboje z przeżywających wówczas swój rozkwit w Polsce kina, estrady i kabaretu w nowych aranżacjach Artura Jurka. W czasie koncertu nie zabraknie również morskich akcentów. Dwudziestolecie międzywojenne na Pomorzu to przede wszystkim zaślubiny Polski z Morzem,  upamiętniające odzyskanie przez Polskę dostępu do Morza. Nawiązując do tych wydarzeń artyści przypomną „Hymn do Bałtyku” (1919) roku oraz pieśń „Morze nasze morze” (1925).

Będzie to wyjątkowe widowisko muzyczne, łączące muzykę, taniec, wizualizacje i aranżacje świetlne według pomysłu Ariela Sielaffa, a regionalnym akcentem będą wyświetlane w tle zdjęcia Trójmiasta z lat 20. i 30. Autorką choreografii z elementami gry aktorskiej jest Beata Oryl.  W roli artystów i wykonawców koncertu natomiast wystąpi Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego z towarzyszeniem zespołu Zagan Acousic,  prof. Bogdanem Kułakowskim przy fortepianie oraz udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” (przygotowanie zespołu – Milena Jurczyk). To wszystko pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka.

Koncert „Z miłości do Niepodległej” jest dedykowany mieszkańcom regionu pomorskiego i wpisuje się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski.  Charakter widowiska i repertuar mają szansę połączyć różne pokolenia i przypomnieć proces odradzania się polskiej kultury w niepodległym państwie. Utwory rozrywkowe  dwudziestolecia międzywojennego, powstałe w momencie urzeczywistnienia się marzeń wielu pokoleń o wolnej Polsce,  z czasem stały się jednym z elementów tożsamości narodowej, a dziś stanowią spuściznę kulturalną tego okresu.

Warto podkreślić, że na miejsce koncertu wybrano szczególny obiekt – Operę Leśną w Sopocie, amfiteatr wybudowany w 1909 roku, znajdujący się na skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który swoją działalność wznowił po wojnie, w 1919 roku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Rada Rektorów Województwa Pomorskiego.

Wydarzenie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Patronat medialny

Program i informacja o biletach znajdują się na stronie www.niepodlegla.ug.edu.pl

Bilety także do nabycia w Punkcie Informacji Kulturalnej przy Placu Przyjaciół Sopotu oraz w kasie Opery Leśnej przy ul. Moniuszki 12 w Sopocie.

Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku w 2018 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozstrzygnął dwa konkursy na projekty, w których wzięła udział Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018) znalazły się:

  1.  “Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu”
  2.  “Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000 “Łebskie Bagna PLH 220040 oraz
    Hel i Zatoka Pucka PLH 220032 Etap 4″

Projekty zakwalifikowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) to:

  1. “Skarby w Sieci Natura 2000″- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody Pomorza Gdańskiego- etap.2.”
  2. “Nieznane życie Bałtyku – morska edukacja”

Targi Free Time Festiwal w Gdańsku

W dniach 7 i 8 kwietnia 2018r.  mieliśmy przyjemność zapraszać na nasze zielone stoisko podczas Targów Free Time Festiwal w Gdańsku. W ramach projektu „Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” gościliśmy wiele osób, opowiadaliśmy o działaniach w projekcie i zapraszaliśmy do odwiedzenia Rezerwatu Beka. Mówiliśmy o jego walorach oraz dostępności dla wszystkich, którzy doceniają otaczającą nas przyrodę.

Rezerwat przyrody Beka leży w województwie pomorskim, w gminie Puck. Obejmuje fragment ekosystemu łąk, solnisk i torfowisk ujściowego odcinka Pradoliny Redy, które przez dziesięciolecia były użytkowane jako łąki i pastwiska. Rezerwat utworzono w 1988 r., aby objąć ochroną prawną bogatą faunę ptaków łąk i pastwisk nadmorskich oraz rzadkie i zanikające w Polsce zbiorowiska roślinne. Ze względu na położenie w rejonie Zatoki Puckiej, miejsce to pełni także ważną funkcję turystyczną zarówno dla mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej i okolicznych miejscowości, jak i turystów.

W rezerwacie chronimy:

  • solniska nadmorskie – unikatowy w Polsce typ łąk i pastwisk związany ściśle ze strefą brzegową morza, w Bece zajmują około 90 ha,
  • płaty zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych – zanikające w Polsce łąki, których użytkowanie silnie uzależnione jest od warunków wodnych, z gatunkami rzadkich roślin m.in. storczyków,
  • torfowisko zwane młaką, na którym znajdują się stanowiska rzadkich roślin, m.in. jedyne w województwie pomorskim stanowiska tłustosza pospolitego i jedno ze 150 w Polsce stanowisk storczyka lipiennika Loesela.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.