Pikniki MEiN-edycja II

Tytuł projektu: „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe. Edycja II”

Okres realizacji: 01.11.2023-31.10.2025

Finansowanie: projekt „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe”, przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Koszt całkowity projektu: 239 100,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki: 191 100,00 zł

Cel projektu: Projekt „Klimat dla Nauki. Doświadczaj, poznaj, zrozum – pikniki naukowe. Edycja II ” to już 2 edycja przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja nauki wśród 10 tysięcy mieszkańców Pomorza (dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych) podczas pikników naukowych, organizowanych w Gdańsku i Gdyni. Cel zostanie zrealizowany poprzez wykreowanie atrakcyjnej merytorycznie i wizualnie przestrzeni do poznawania nauki i osiągnięć naukowych, która pozwoli zainteresować liczne grono odbiorców, niezależnie od wykształcenia i wieku.

Do celów szczegółowych projektu należą m.in.: zaangażowanie szczególnie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w poznawanie nauki, zaprezentowanie użyteczności nauki i możliwości zastosowania jej w życiu codziennym, umożliwienie czerpania z nauki w celu polepszania komfortu życia, wzbudzenie poczucia zrozumienia dla nauki oraz chęci wkroczenia w świat nauki i stania się integralnym elementem mającym wpływ na jej rozwój, a także zaprezentowanie społecznej odpowiedzialności nauki tj. nauki, która uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Projekt ma charakter regionalny, jest adresowany w szczególności do Pomorzan ale także turystów przebywających w Trójmieście w czasie pikników. Oferta projektu zostanie zrealizowana już po raz drugi na Pomorzu i obejmie dwa miasta: Gdańsk i Gdynię.
W każdym mieście, przez dwa kolejne lata (2024 i 2025), odbędą się po dwa wydarzenia w postaci jednodniowych pikników naukowych, o odrębnej tematyce. Piknik związany tematycznie m.in. z biologią, chemią, matematyką, fizyką, informatyką, nauką o Ziemi i środowisku oraz naukami społecznymi (m.in. pedagogika) i humanistycznymi (m.in. archeologia) będzie gościł w Gdańsku – planowanym miesiącem jest maj. Podczas pikników w Gdyni szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie miejsca, jakie zajmuje morze w badaniach naukowych i wartości, jakie Morze Bałtyckie niesie dla regionu Pomorza – planowanym miesiącem jest wrzesień.

Udział w piknikach jest nieodpłatny.