BSz_Klimat_2020

Tytuł projektu: “Klimat dla Bałtyku – aktywna edukacja dotycząca wpływu zmian klimatu na ekosystem Morza Bałtyckiego”

Termin realizacji projektu: 01.05.2020-31.01.2021

Koszt całkowity projektu: 24 653,30 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 15 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Cel Główny:

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat wpływu działań człowieka na globalny klimat oraz zagrożeń, jakie z tego faktu wynikają dla środowiska Morza Bałtyckiego, a tym samym i żyjących w nim organizmów. Coraz większa presja ze strony człowieka na środowisko naturalne i cenne przyrodniczo obszary powoduje, że szczególnie duży nacisk powinien być położony na edukację, której celem jest zachowanie ekosystemu w niepogorszonym stanie dla przyszłych pokoleń.

Cele szczegółowe: 

Dotarcie z aktualnymi informacjami nt. wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie ekosystemu Morza Bałtyckiego, popartymi badaniami naukowymi, do szerokiego grona mieszkańców Pomorza- dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez opracowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych wraz z ich udostępnieniem w Internecie i mediach społecznościowych oraz ich wersji w tradycyjnym wydaniu papierowym.

Wpłynięcie na poprawę stanu środowiska poprzez kształtowanie pro przyrodniczych postaw odbiorców.

Opis projektu:

Projekt „Klimat dla Bałtyku – aktywna edukacja dotycząca wpływu zmian klimatu na ekosystem Morza Bałtyckiego” ma za zadanie dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Jego celem jest budowanie postaw pro-przyrodniczych, zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystem Morza Bałtyckiego, a także zwiększenie zaufania społeczeństwa do przeprowadzanych badań naukowych oraz wprowadzania przepisów ochrony środowiska.