Dzień Ryby w Helu 2024

 

Opis projektu

W ramach działań projektowych zostanie przeprowadzona plenerowa kampania edukacyjna – XX Dzień Ryby w Helu “Ryby mają głos”. Kampania będzie się składać z kilku wydarzeń i aktywności: całorocznej wystawy informacyjno – edukacyjnej (21 tablic); trzydniowych edukacyjnych, morskich warsztatów artystycznych; całodziennego wydarzenia plenerowego, w trakcie którego zostaną zorganizowane i poprowadzone stoiska edukacyjno – informacyjne na placu przed fokarium oraz w przestrzeni między Domem Morświna, Halą Konferencyjną a Leśniczówką, dodatkowo zostaną przygotowane również stoiska interaktywne w kioskach znajdujących się na kładkach Parku Wydmowego; podczas samego wydarzenia zostanie przeprowadzona gra paragrafowa, która docelowo na stałe zagości w ofercie edukacyjnej Błękitnej Szkoły oraz samego fokarium i w przestrzeni miejskiej Helu.

Każde z wydarzeń zostanie poprzedzone kampanią promującą w postaci postu zapraszającego w social media, a po wydarzeniu zostanie umieszczony post z relacją z wydarzenia.

Na potrzeby promocji Dnia Ryby w Helu zostanie zaprojektowana i wydrukowana ulotka zapraszająca. Zostanie zaprojektowana i wyprodukowana edukacyjna koszulka promująca XX Dzień Ryby w Helu.

Efekt ekologiczny:

  • Zwiększenie poziomu wiedzy i podniesienie świadomości odbiorców projektu na temat zagrożeń dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego wynikających z działalności człowieka. Morze Bałtyckie to młode morze, które w obecnej postaci ukształtowało się ok. 10 tys. lat temu. Jego śródlądowy charakter, duży obszar zlewiska, mnogość rzek, które do niego wpadają, a także gęste zaludnienie obszaru zlewiska, powoduje, iż jest morzem wrażliwym na negatywne efekty wynikające z ludzkiej działalności. XX Dzień Ryby w Helu oraz towarzyszące mu warsztaty artystyczno-edukacyjne będą unikalną okazją na dotarcie do szerokiego grona społecznego z wiedzą na temat biologii i ekologii bałtyckich mieszkańców oraz zagrożeń z którymi się borykają. Świadomość społeczna na temat antropogenicznych zagrożeń oddziaływujących na ekosystem Morza Bałtyckiego jest nadal niewystarczająca, aby wygenerować trwałe poparcie dla zabiegów czynnej ochrony bałtyckiej fauny i flory. Opowiedziane z perspektywy ryb, w oparciu o najnowsze badania naukowe, antropogeniczne zagrożenia, takie jak niszczenie siedlisk, eutrofizacja, hałas podwodny, zanieczyszczenie środowiska morskiego mikroplastikiem czy wprowadzanie gatunków obcych, będzie mieć bardziej obrazowy, zrozumiały charakter. Przekaz wiedzy będzie się odbywał poprzez udostępnienie stworzonej edukacyjnej wystawy plenerowej, organizację warsztatów artystyczno-edukacyjnych oraz realizację wydarzenia plenerowego XX Dzień Ryby w Helu.
  • Podniesienie świadomości odbiorców projektu na temat zagrożeń dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego wynikających z działalności człowieka. Świadomość społeczna na temat antropogenicznych zagrożeń oddziaływujących na różnorodność biologiczną ekosystemu Morza Bałtyckiego jest wciąż niewielka. Brakuje podstawowej wiedzy na temat konsekwencji dla mieszkańców Bałtyku, wynikających z niszczenia podwodnych siedlisk, przełowienia zasobów ryb, przyłowu, eutrofizacji, hałasu podwodnego, zanieczyszczenia mikroplastikiem i wprowadzania gatunków obcych. Poprzez rzetelny przekaz wiedzy uczestnicy projektu będą w stanie zidentyfikować antropogeniczne zagrożenie i rozpoznać jego skutki dla fauny i flory Morza Bałtyckiego.
  • Kształtowanie pro-ekologicznych postaw wobec środowiska morskiego i organizmów w nim żyjących oraz pobudzenie poczucia odpowiedzialności za stan zachowania otaczającego środowiska naturalnego. Znaczna część społeczeństwa nadal ignoruje wszelkie ostrzeżenia o konieczności ochrony ekosystemów. Kształtowana poprzez edukację ekologiczną  pro-przyrodnicza postawa wśród uczestników warsztatów artystyczno-edukacyjnych i wydarzenia plenerowego pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której ludzkie nieprzemyślane działania doprowadzą do degradacji bioróżnorodności ekosystemu Morza Bałtyckiego. Pro-przyrodnicza edukacja realizowana w ramach kampanii pozwoli poznać wszystkim jej uczestnikom funkcjonujące w ekosystemie zależności oraz interakcje między człowiekiem a środowiskiem, a także zobrazuje znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz pomoże zrozumieć przyczyny i konsekwencje wynikające z określonych postaw wobec przyrody.
  • Wsparcie społeczeństwa dla pro-przyrodniczych decyzji i działań– zdobyta w czasie trwania projektu wiedza i doświadczenie przyczyni się aktywizacji społeczeństwa do podejmowania przyjaznych dla środowiska decyzji. Wzbogacanie wiedzą na temat zagrożeń dla środowiska morskiego zrodzi przekonanie o potrzebie wspierania działań, których celem jest czynna ochrona różnorodności biologicznej.