CYPEL_Helski_2020

Tytuł projektu: Czynna ochrona przyrody na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 w 2020 roku

Termin realizacji projektu: 01.06.2020-30.09.2020

Koszt całkowity projektu: 25 605,79 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 20 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wspomaganie procesu rewitalizacji wybranych siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, poprzez przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony. Zabiegi te są niezbędne dla podtrzymania i wzmocnienia dotychczas uzyskanych efektów w zakresie odtwarzania i poprawy stanu następujących siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego: *2120 Nadmorskie wydmy białe, *2130 Nadmorskie wydmy szare, *2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe oraz *2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich. Projekt stanowi kontynuację podejmowanych co roku działań, które mają na celu utrzymywanie efektów ekologicznych projektów realizowanych przez FRUG w latach 2012-2019.

Cele Szczegółowe:

Usunięcie rozproszonych na powierzchni ok. 6,41 ha odrostów: róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i odchwaszczania.

Opis projektu:

Obszar Cypla Półwyspu Helskiego leży w obszarze Natura 2000 PLH220032  Zatoka Pucka i Półwysep Helski (gmina Hel). Całkowita powierzchnia, na której będzie realizowany projekt wyniesie łącznie 6,41 ha.

Zabiegi czynnej ochrony zaplanowane są na obszarze 6,41 ha w 2020. W tym czasie zostaną usunięte odrosty róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej oraz przeprowadzone zabiegi odchwaszczania wydm. Przeprowadzone zabiegi spowodują osłabienie korzeni w największym stopniu, co spowoduje coraz słabsze ich odrastanie w następnych okresach wegetacyjnych. Prace na Cyplu Helskim zostaną wykonane ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu, nie niszczącego rewitalizowanej roślinności wydmowej. Całość biomasy zostanie wywieziona poza obszar Cypla i zutylizowana. W zakresie prac pielęgnacyjnych na Cyplu przewidziane jest również odchwaszczanie metodą ręczną.

Spodziewany efekt ekologiczny:

  • Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony.
  • Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.
  • Informowanie o projekcie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony www. Fundacji zwróci społeczeństwu uwagę na konieczność podejmowania tego typu przedsięwzięć w celu zachowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz na ich znaczenie dla prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania ekosystemów.