BagCyp Etap 5.

Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH220040 oraz Zatoka Pucka i Półwysep helski PLH220032. Etap 5.

Czas realizacji: 26.03.2019 r. – 18.11.2019 r.

Koszt kwalifikowany: 36 429,09 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW-dotacja: 30 000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Głównym celem projektu jest wspomaganie procesu renaturalizacji wybranych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna oraz Zatoka Pucka
i Półwysep Helski, poprzez przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony. Zabiegi te są niezbędne dla podtrzymania i wzmocnienia dotychczas uzyskanych efektów w zakresie odtwarzania i poprawy stanu następujących siedlisk przyrodniczych: na torfowisku Czarne Bagno *7210 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, na Cyplu Helskim *2120 Nadmorskie wydmy białe, *2130 Nadmorskie wydmy szare, *2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe, *2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich.

Cele szczegółowe:

  • W rezerwacie Czarne Bagno celem jest powstrzymanie inwazji gatunków drzewiastych (brzozy i sosny), poprzez usunięcie ich nalotów z inicjalnych fitocenoz mszarnych, rozwijających się w efekcie reintrodukcji torfowców na obszarze pozyskiwania torfu metodą frezerową.
  • Celem działań na Cyplu Helskim jest usunięcie rozproszonych na powierzchni ok. 10 ha odrostów: róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej oraz chwastów.

Prace na torfowisku Czarne Bagno zostaną wykonane ręcznie oraz za pomocą lekkiego sprzętu, z uwzględnieniem wszystkich zaleceń osoby sprawującej nadzór merytoryczny – prof. dr hab. Marii Herbich.

Metoda usunięcia brzozy i sosny obejmuje:

  • Na powierzchni objętej reintrodukcją torfowców –  ręczne wyrwanie siewek oraz młodych osobników brzozy i sosny wraz z systemem korzeniowym,
  • Na groblach między polderami – ręczne wyrwanie lub usunięcie wyrośniętych osobników (wraz z systemem korzeniowym) za pomocą kultywatora.

Biomasa  pozyskana z powierzchni polderów zostanie zebrana ręcznie, natomiast na groblach dopuszcza się wykorzystanie lekkiego sprzętu transportowego. Całość biomasy zostanie wywieziona poza obszar rezerwatu i zutylizowana. Kontrolę nad wykonywaniem prac będzie sprawowała M. Herbich – opiekun merytoryczny prac na Czarnym Bagnie.

Prace na Cyplu Helskim zostaną wykonane ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu, nie niszczącego reintrodukowanej roślinności wydmowej. Całość biomasy zostanie wywieziona poza obszar Cypla i zutylizowana. W zakresie prac pielęgnacyjnych na Cyplu przewidziane jest również odchwaszczanie metodą ręczną. Zabieg ten powinien być wykonany najpóźniej przed wysianiem nasion. Opiekę merytoryczną prac na Cyplu będzie sprawował prof. dr hab. Jacek Herbich.

Projekt jest kontynuacją działań ochrony czynnej z poprzednich lat.