Jez.LOB

Tytuł projektu: Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania

logo lobelie_ właściwe

ściągnij sprawozdanie z realizacji projektu

Termin realizacji projektu: 02-04-2014 – 31-12-2016

Koszt całkowity projektu: 1 140 800,00 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 1 140 800,00 PLN

Kwota dofinansowania NFOŚiGW ze środków MF EOG 2009-2014: 1 026 720,00 PLN

NFOŚhttps://www.nfosigw.gov.pl/eea grants

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 88 000,00 PLN

WFOSiGW wersja kolor

http://www.wfos.gdansk.pl/

Wkład własny: 26 080,00 PLN

Rozstrzygnięcie konkursu „Nasze jeziora lobeliowe”

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace konkursowe! Dziękujemy uczestnikom konkursu, ich nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie prac przez uczniów. Do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wpłynęło łącznie 13 prac indywidualnych i 12 prac grupowych. Wyłonienie spośród nich dwóch najlepszych prac (jednej w kategorii indywidualnej i jednej w kategorii grupowej) okazało się bardzo trudne.

Mamy zaszczyt poinformować, że w konkursie „Nasze jeziora lobeliowe” w kategorii indywidualnej wygrała: Natalia Szotrowska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie za swój wyjątkowy, niekonwencjonalny poradnik turysty. Nagrodą jest aparat fotograficzny. Gratulujemy!

Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić wspaniałe obrazy Aleksandry Judzińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie, namalowane farbami. Nagrodą jest profesjonalny zestaw plastyczny do malowania. Gratulujemy!

W tej kategorii nagrody dodatkowe w postaci plecaków turystycznych otrzymują również: Maja Mielewczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie za pięknie wykonany album  i Mateusz Domino ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku za doskonałe zdjęcia jezior lobeliowych. Gratulujemy!

W kategorii grupowej podjęcie decyzji było równie trudne, dlatego nagrodę otrzymują dwie klasy!

  • klasa Va z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Wybickiego w Parchowie za świetną prezentację multimedialną zawierającą zdjęcia uczniów wykonujących doświadczenia oraz rysunki roślin wskaźnikowych,
  • klasa V z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie za profesjonalną prezentację multimedialną zawierającą 10 przykazań lobeliowych oraz piosenkę autorską w wykonaniu uczennic.

Zwycięzcy wyjadą na wspólną wycieczkę do fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zorganizowaną przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego już we wrześniu. Gratulujemy!

Specjalne wyróżnienie dla: Wiktorii Mildo, Kingi Olchowik, Sandry Mnich ze Szkoły w Piaszczynie za namalowany kalendarz. Nagrodami są zestawy plastyczne do malowania. Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy pomysłowości. Dla każdego uczestnika przewidziane są upominki. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych i sympatyków do wzięcia udziału w festynach „Love lobeliowe”, na których w miłej atmosferze wręczone zostaną nagrody!

Festyny „Love lobeliowe”:

Miejsce Data
Szemud 14.06
Jasień 20.06
Piaszczyna 27.06
Sąpolno 28.06

Cel/(e) projektu

Projekt „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” jest pionierskim projektem w skali kraju, skupiającym się na jeziorach lobeliowych. Jego głównym celem jest opracowanie podstaw kompleksowej ochrony jezior lobeliowych jako siedliska przyrodniczego Natura 2000. Projekt w swym założeniu ma także podnosić świadomość ekologiczną społeczności lokalnych oraz rozpowszechniać wyniki działań. Jego celem jest także wsparcie merytoryczne i organizacyjne podmiotów odpowiedzialnych we wdrażaniu zapisów PZO dotyczących sposobów gospodarowania.

Opis projektu

Projekt realizowany jest przez Fundację we współpracy ze specjalistami z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, pod merytorycznym kierownictwem dr Katarzyny Bociąg.

Efektem wymiernym podejmowanych w projekcie działań będzie uzupełnienie stanu wiedzy o zasobach i stanie tych jezior (34 jeziora w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, które nie mają zatwierdzonych ani opracowywanych obecnie planów zadań ochronnych, planów ochrony ani nie są objęte Państwowym Monitoringiem Środowiska), zrealizowanie modelowego wzorca ich ochrony oraz poprawa/utrzymanie właściwego stanu siedlisk i gatunków w 4 obszarach Natura 2000, dla których istnieją już PZO (Pełcznica, jeziora lobeliowe koło Soszycy, Jezioro Piasek, Jezioro Krasne).

LOBELIAJeziora lobeliowe są siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim. Uważane są za ekosystemy cenne i wymagające specjalnej troski. Ujęte są w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w którym przyporządkowano im kod 3110. Oznacza to, że stanowią przedmiot ochrony na obszarach sieci NATURA 2000, dla których opracowuje się plany zadań ochronnych (PZO), natomiast dla tych, które znajdują się w obszarach rezerwatów przyrody także plany ochrony.

W Polsce zasoby jezior lobeliowych skupione są w części północnej kraju a ich liczba szacowana jest na ok. 176 akwenów o tym charakterze. Znakomita większość tych jezior występuje w województwie pomorskim.

Jeziora lobeliowe charakteryzowane są jako jeziora, w których występuje roślinność z gatunku lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblin jeziorny (Isoëtes lacustris), poryblin kolczasty (Isoëtes echinospora) oraz/lub brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora). Są to jeziora miękkowodne, zazwyczaj kwaśne, oligotroficzne , mezotroficzne i we wczesnym stadium rozwoju jezior dystroficznych, o małej zawartości soli zwłaszcza soli wapnia.

Ze względu na ich postępującą degradację głównie za sprawą eutrofizacji, zakwaszenia, dystrofizacji czy alkalizacji w Europie mają status siedlisk zagrożonych. Istnieje potrzeba podjęcia działań w celu zachowania i ochrony tych siedlisk.

Konferencja podsumowująca projekt 16.12.2016