Matmaniacy – VII edycja

Tytuł projektu: Matmaniacy – VII edycja

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

Koszt całkowity projektu: 29 990,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Miasta Sopotu: 13 000,00 PLN

www.sopot.pl

Cel projektu:

Głównym celem realizacji zadania jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów uczęszczających do klas III-VIII sopockich szkół podstawowych, przejawiających ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne oraz umożliwienie im poznania się i wspólnego rozwoju bez względu na przynależność do klasy/szkoły, poprzez organizację kółka matematycznego i warsztatów rozwijających organizowanych raz w tygodniu w 2019 roku bez okresu ferii zimowych i wakacji.

Cele szczegółowe:

  1. Wzmocnienie oferty co najmniej 4 sopockich szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniem zdolnym matematycznie.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych matematycznie, w interesującej i efektywnej formie i treściach kształcenia dopasowanych do możliwości rozwojowych dzieci.
  3. Rozszerzenie szkolnej wiedzy matematycznej uczniów w zakresie:
  • opanowanie podstaw matematycznego zapisu symbolicznego;
  • opanowanie podstawowych technik dowodzenia, w tym pomysłów („tricków”) często stosowanych w zadaniach konkursowych;
  • poznanie abstrakcyjnej strony matematyki – modeli uogólniających pewne obserwacje, procesu budowania teorii;
  • zapoznanie się z niezwykłymi i zaskakującymi twierdzeniami matematyki;
  • nabywanie umiejętności zastosowania matematyki w naukach ścisłych i sytuacjach życia codziennego.

Opis projektu:

Rok 2019 to siódmy z kolei rok, w którym realizowany jest projekt MATMANIACY. W tym roku jest on dedykowany uczniom uczęszczającym do klas III – VIII szkół podstawowych w Sopocie, posiadającym ponadprzeciętne predyspozycje matematyczne. Zajęcia prowadzone są w każdy piątek w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 50/54, w godzinach od 15:30 do 17:15, dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły.

Tegoroczna edycja MATMANIAKÓW obejmuje zajęcia prowadzone w formie:

– kółka matematycznego – zajęcia istotnie rozszerzające wiedzę szkolną, przygotowujące do różnego rodzaju konkursów matematycznych i logicznych,

– warsztatów rozwijających – w szczególności warsztaty doświadczalne z fizyki – zajęcia doskonalące umiejętności rozumienia zastosowania matematyki w dziedzinach ścisłych nauki, kładące nacisk na zaangażowanie ucznia w praktyczne doświadczanie praw matematycznych i fizycznych, które często spotykane są w życiu codziennym. Ponadto zajęcia doskonalące nieszablonowe myślenie (rozwiązywanie zadań niestandardowych) i zajęcia poświęcone poprawnej argumentacji matematycznej.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Barbara Wolnik – wyśmienity dydaktyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.