NorFok

Tytuł projektu: Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej

Termin realizacji projektu: 01-09-2014 – 30-04-2017

Koszt całkowity projektu: 2 224 776,00 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 2 224 776,00 PLN

Kwota dofinansowania NFOŚiGW ze środków MF EOG 2009-2014: 1 891 059,60 PLN

NFOŚhttps://www.nfosigw.gov.pl/ eea grants

 

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 250 000,00 PLN

WFOSiGW wersja kolor

 

http://www.wfos.gdansk.pl/

 

Wkład własny: 83 716,40 PLN

 

Cel/(e) projektu

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej na poziomie siedliskowym i gatunkowym na obszarach cennych przyrodniczo, na których zdiagnozowano znaczący wpływ antropogenicznej presji.

Opis projektu

Projekt dotyczy zdiagnozowanego problemu antropopresji wobec gatunków i siedlisk w rejonie Zatoki Gdańskiej. Miejscem konfliktu ochrony przyrody z turystyką i lokalnym rybołówstwem stają się cenne przyrodniczo obszary Natura 2000 i rezerwaty przyrody. Zagrożone są m.in. siedliska wydm i kidziny, miejsca formującej się koloni fok, szlaki migracyjne ryb (łososia, jesiotra, parposza, minoga rzecznego), lęgowiska rybitwy czubatej, białoczelnej i rzecznej. Monitorowania wymaga obecność rzadkich gatunków chronionych. By zminimalizować problem antropopresji należy wzmocnić instytucjonalne i społeczne czynniki kontroli wobec rozpoznanych zagrożeń i kształtować pro-ochronne postawy ogółu społeczeństwa i grup powiązanych z eksploatacją morza.

Działania ochronne skupione będą w rejonie Zatoki Gdańskiej, zwłaszcza na obszarach ochrony Natura 2000. Narzędziami ochronnymi wobec gatunków i siedlisk będą:

  • monitorowanie stanu różnorodności biologicznej na wybranych obszarach (Cypel Helski, ujście Wisła Przekop);
  • wsparcie ich systemem prewencyjnej kontroli i szybkim reagowaniem;
  • zbudowanie wobec nich pro-ochronnych postaw społecznych poprzez czynną edukację i upowszechnianie informacji;
  • udostępnianie gromadzonych danych instytucjom ochrony przyrody, zamiarem wspierania decyzji środowiskowych.

Projekt realizowany lokalnie będzie miał znaczenie ponadregionalne dzięki prezentowaniu przykładów i wiedzy wśród ponadlokalnych odbiorców a także uczestników przekazu (poprzez Internet), zajęć dydaktycznych i ekspozycji edukacyjnych. Ponadlokalne znaczenie wynika też z migracyjnego charakteru gatunków, do których odnosi się projekt (fok, morświna, ryb).

Grupa docelowa to ogół społeczeństwa, korzystającego z dóbr i usług ekosystemu morskiego. Działania informacyjne i edukacyjne obejmą młodzież szkolną uczestniczącą w zajęciach edukacyjnych SMIOUG, osoby dorosłe, młodzież i dzieci odwiedzające fokarium i uczestniczące w zaplanowanych wydarzeniach np.: Dniu Ryby. Kampanie informacyjne skierowane będą także do pracowników instytucji ochrony środowiska oraz rybaków. Projekt usprawni pracę naukowców.

Oczekiwanym rezultatem będzie:

  • ograniczenie antropopresji na cenne przyrodniczo obszary w rejonie Zatoki Gdańskiej;
  • ograniczenie zagrożeń dla różnorodności biologicznej;
  • zachowanie różnorodności biologicznej;
  • uświadomione i wyedukowane społeczeństwo;
  • sprawnie działające zaplecze diagnostyczno-rehabilitacyjne na rzecz kompensacji śmiertelności ssaków.

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sali konferencyjnej Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pt.: „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”.

Liczba odwiedzin: 30040