Owady

Tytuł projektu: “Ochrona zapylania, gwarancją miodu zbierania- czyli o roślinach miodo i pyłkodajnych i ich zapylaczach”

Termin realizacji projektu: 01.03.2019-30.11.2019

Koszt całkowity projektu: 36 348,56 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 30 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

 

 

Cele projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

  1. zwiększenia bioróżnorodności zapylaczy i roślin miododajnych,
  2. dbałości o rodzime gatunki flory i fauny,
  3. stworzenia bezpiecznego (bez pestycydowego) środowiska dla zapylaczy,
  4. poprzez nasadzenia krzewów (roślin wieloletnich) zwiększenia produkcji tlenu.

Poprzez realizację wyżej wymienionych celów projekt ten wpłynie na podniesienie się standardów środowiskowych w miejscu wprowadzenia krzewów pożytkodajnych, jak również przyczyni się do ochrony zapylaczy poprzez stworzenie odpowiedniej bazy pokarmowej. Dodatkowo przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych wpłynie na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i promocję postaw zapewniających ochronę bioróżnorodności.

Opis projektu:

Projekt będzie składał się z dwóch etapów.

Pierwszy z nich będzie polegał na stworzeniu odpowiedniej bazy pożytkowej w formie zakrzewienia dla owadów zapylających zwanego „Pszczelim Zakątkiem”. „Pszczeli Zakątek” zostanie utworzony na posesji pszczelarza, znajdującej się na obszarze wiejskim. Wprowadzone zostaną miodo i pyłkodajne gatunki krzewów rodzimych przykładowo: kruszyna pospolita (Frangula alnus), dereń jadalny (Cornus mas), kalina koralowa (Viburnum opulus) i wierzba biała (Salix alba).

Drugi etap będzie polegał na prowadzeniu edukacji przyrodniczej dorosłych mieszkańców Trójmiasta i okolic. Warsztaty planowane są na terenie Stacji Biologicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Skoncentrują się one na ochronie owadów zapylających w szczególności pszczołowatych i ich znaczeniu w przyrodzie oraz  interakcji z  roślinami miodo i pyłkodajnymi. Zajęcia będą podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Ważnym elementem części praktycznej będzie prezentacja żywego roju pszczół przez pszczelarza. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymają materiały informacyjno-edukacyjne.

Warsztaty będą skierowane do osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które uprawiają działki lub ogrody. Wybór grupy docelowej wynika z ich zainteresowania tematem oraz możliwością zastosowania wiedzy w praktyce, a co za tym idzie bezpośredniego wpływu na ochronę rodzimych gatunków owadów zapylających.