Płutnica

Tytuł projektu: Naturalizacja korytarza migracji ryb słodkowodnych na rzece Płutnica

Termin realizacji projektu: 01-06-2015 – 31-12-2016

Koszt całkowity projektu: 234 500,00 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 234 500,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji: 190 000,00 PLN

WFOSiGW wersja kolor

 

http://www.wfos.gdansk.pl/

 

Wkład własny: 44 500,00 PLN

 

Cel/(e) projektu

  • Wzmocnienie naturalnej różnorodności ichtiofauny Zatoki Puckiej jako obszaru Natura 2000 i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
  • Określenie składu ichtiofauny Płutnicy, zakresu i dynamiki migracji ryb rodzimych i obcych oraz ocena siedliska.
  • Inicjacja czynnej ochrony naturalności siedliska i jego przyrodniczych beneficjentów poprzez implementację zdobytej wiedzy na rzecz naturalizacji korytarza ekologicznego czy powstrzymania prac technicznych, które mogłyby wpłynąć na dalszą jego degradację.
  • Ochrona siedliska dla autoregeneracji zasobów ryb jako bazy pokarmowej gatunków chronionych i typowych w siedliskach obszarów PLH 220032 i PLB 220005 oraz dla gospodarczych i rekreacyjnych potrzeb człowieka.
  • Przekaz aktualnej wiedzy o stanie siedliska i zasiedlających go rybach dla opinii publicznej.
  • Dozór i pro-przyrodnicza ochrona cieku poprzez obecności ekipy naukowej (eliminuje działania kłusownicze w rejonie w czasie badawczej eksploracji).

Opis projektu

Podstawą do podjęcia się realizacji projektu była potrzeba wydobycia ze stanu zagrożenia zasobów ichtiofauny Zatoki Puckiej poprzez zwrócenie uwagi na stan siedlisk przyrodniczych, które sprzyjają autoregeneracji zasobów rodzimych gatunków. Często jest bowiem tak, że zachowanie właściwego stanu siedlisk jest niedoceniane. Nie docenia się m.in. roli uchodzących do tego akwenu cieków. Rzeka Płutnica jest tego przykładem. Jest ona drugą pod względem wielkości po Redzie nizinną rzeką, uchodzącą do zatoki. Brakuje wiedzy o strukturze ichtiofauny tego miejsca, jej zmienności sezonowej oraz roli jaką odgrywa rzeka dla przeżywalności najwcześniejszych stadiów. Działania dekomponujące naturalność cieku przeważają nad działaniami ochronnymi i naturalizującymi. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na zaktualizowanie informacji o stanie siedliska i jego ichtiofaunie, które jest niezbędnym warunkiem dla stworzenia trafnych założeń i planu skutecznej naturalizacji siedliska, działań ochronnych i rewitalizacji zasobów tutejszych ryb w kontekście ochrony Zatoki Puckiej jako obszarów Natura 2000 (PLH 220032 i PLB 220005).

Nieposiadanie wiedzy o aktualnych cechach siedliska i struktury rybostanu z nim związanego jest barierą oceny roli jaką rzeka docelowo może odgrywać w rewitalizacji zasobów ryb.

Rozpoznanie aktualnego składu ichtiofauny Płutnicy, wyznaczenie korytarzy przemieszczania się gatunków lokalnie migrujących zarówno rodzimych jak i obcych, a także charakterystyki samej migracji da podstawę prawidłowego wykonania i następnie ewaluacji przyszłych działań zmierzających do naturalizacji rzeki i Zatoki Puckiej.

Prace w ramach projektu realizuje zespół specjalistów ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.