PWHel_2020

Tytuł projektu: „Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2020 roku”

Termin realizacji projektu: 01.06.2020-30.09.2020

Koszt całkowity projektu: 28 560,68 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 15 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Cel główny:

Głównym celem projektu jest wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Cel główny ma zostać osiągnięty poprzez powtórzenie wykonanych wcześniej zabiegów ochronnych na tych powierzchniach, na których dotychczas nie osiągnięto zadowalającego efektu lub usunięcie nowych zagrożeń, które wcześniej nie występowały.

Cele szczegółowe:

Przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i jaśminowca wraz z przeprowadzeniem zabiegów odchwaszczania oraz utrzymanie porządku na wydmach w Parku Wydmowych w Helu na łącznej powierzchni 2,5 ha. Zabiegi ochrony czynnej realizowane będą czerwiec- lipiec 2020 a prace porządkowe w okresie czerwiec- wrzesień 2020.

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 położonym w województwie pomorskim. Park Wydmowy o pow. ok. 2,5 ha znajduje się w Helu i położony jest na działkach ewidencyjnych o numerach 111/3, 111/5 i 110/2, będących w użytkowaniu przez Uniwersytet Gdański.

Prace z zakresu czynnej ochrony przyrody zostaną wykonane ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu, nie niszczącego reintrodukowanej roślinności wydmowej. Całość biomasy zostanie wywieziona poza obszar Parku i zutylizowana. Odchwaszczanie zostanie wykonane metodą ręczną.

Ze względu na warunki panujące na powierzchni objętej projektem oraz zróżnicowany okres wegetacyjny roślinności prace prowadzone będą w następujący sposób:Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kładek w Parku Wydmowym polegających na wymianie zbitych szyb w obrębie wiat widokowych, wymiana drewnianych poręczy, desek brzegowych wraz z konserwacją drewnianych elementów kładek (maj-czerwiec 2020).

Planowany efekt ekologiczny:

Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i jaśminowca zostaną usunięte lub wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona, obszar zostanie odchwaszczony. Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym. Informowanie o projekcie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony www. Fundacji zwróci społeczeństwu uwagę na konieczność podejmowania tego typu przedsięwzięć w celu zachowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz na ich znaczenie dla prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania ekosystemów.