RPOPrzyjaciel

Tytuł projektu: Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza

Partnerzy projektu:

logo_ug

WFOSiGW wersja kolor

Termin realizacji projektu: 01.03.2016-31.12.2019

Koszt całkowity projektu: 1 757 011,21  PLN PLN

Kwota dofinansowania ze środków:

WFOSiGW wersja kolor

  • Wkład własny FRUG – 244 546,35 PLN
  • Wkład własny WFOŚiGW – 31 069,24 PLN

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.04.00-22-0018/15

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie jak największej liczbie odbiorców dostępu do rzetelnej, aktualnej i popartej badaniami naukowymi wiedzy oraz efektywnych form edukacji ekologicznej. Zaplanowane w projekcie działania informacyjne i edukacyjne w swym zamiarze ukierunkowane są na: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji odbiorców, a poprzez to na racjonalizowanie decyzji
i postępowania w odniesieniu do korzystania z walorów przyrodniczych Pomorza i ich ratowania; wypracowanie wsparcia we wdrażaniu zapisów dokumentów strategicznych w zakresie ochrony przyrody; zminimalizowanie zagrożeń powodujących degradację siedlisk oraz struktury zasobów gatunków, szczególnie tych prawnie chronionych; zrozumienie celowości przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju i tego, że rozwój gospodarczy czy też rozwój turystyki uzależniony jest od bogactwa i dobrego stanu żywych zasobów i walorów przyrodniczych i bez spełnienia tego warunku jego egzystencja stoi pod znakiem zapytania; a w końcu na zatrzymanie procesów utraty różnorodności biologicznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1. wykorzystanie wykwalifikowanej kadry – utrzymanie dotychczasowych etatów edukatorów i stworzenie nowych etatów, co pomoże zwiększyć liczbę bezpośrednich odbiorców działań edukacyjnych;

2. przygotowanie adekwatnych do typu odbiorcy form i treści przekazu oraz interakcji;

3. zapewnienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą w myśl zasady “zobacz i opowiedz”;

4. uatrakcyjnienie działań edukacyjnych o nowe technologie (mobilna aplikacja na smartfony);

5. kompleksowe przygotowanie modułów tematycznych, które pozwolą na zwiększenie świadomości negatywnego wpływu zdegradowanej przyrody dla społecznego i ekonomicznego bytu;

6. posługiwanie się konkretnymi przykładami wcielania zasady zrównoważonego rozwoju w czynnej ochronie bałtyckiej przyrody. Rezultatem projektu będzie podniesienie u blisko miliona mieszkańców Pomorza i turystów w różnym wieku i z różnych środowisk, świadomości ekologicznej w zakresie postaw pro-przyrodniczych, które będą sprzyjały zabezpieczeniu zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa pomorskiego. W następstwie tego ograniczona zostanie antropopresja na obszary cenne przyrodniczo, związana głównie z dużym natężeniem ruchu turystycznego oraz prowadzonymi inwestycjami. Projekt wesprze ochronę obszarów objętych formami ochrony przyrody jak park krajobrazowy, rezerwat, obszar Natura 2000. Tak więc planowane rezultaty projektu są spójne ze spodziewanymi efektami realizacji Osi Priorytetowej 11. Środowisko.

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną zrealizowane, prowadzone od lat przez Fundację działania informacyjno – edukacyjne takie jak: warsztaty morskie Błękitna Szkoła w Helu, letnie kursy pn.: „Ichtiologia Morza” oraz realizacja jednodniowych kampanii edukacyjno-informacyjnych w postaci świąt przyrodniczych jak: „Dzień Ryby w Helu” czy „Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów.