SPOOŚ

Tytuł projektu: „Szkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem  aspektów przyrodniczych”(SPOOŚ)

Termin realizacji projektu: 01.07.2010-30.06.2012

Koszt całkowity projektu: 1 229 074, 85 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 1 222 919, 82 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR POIiŚ: 1 039 481, 75 PLN

logo_poiis                    UE_EFRR_rgb

https://www.pois.gov.pl/

Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW: 183 437, 97 PLN

logo_nfosigw

http://www.nfosigw.gov.pl/

Wkład własny: 6 155, 13 PLN

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i określania właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu wykonywania i weryfikacji procesu OOŚ skierowanych do społeczności lokalnych obszarów chronionych.

Projekt przyczynił się do osiągnięcia celów V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

– Celu Głównej osi priorytetowej: Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej,

– Celu szczegółowego osi priorytetowej (działania): Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i określania właściwych metod i działań chroniących środowisko, przyrodę i krajobraz poprzez przeprowadzenie szkolenia, które umożliwiło precyzyjne zrozumienie procesu Oceny Oddziaływania na Środowisko przez grupy zawodowe wywierające największy wpływ na przyrodę i środowisko stanowiące społeczność lokalną na obszarach chronionych (w tym objętych siecią Natura 2000) oraz ich sąsiedztwie. Głównym zakładanym efektem ekologicznym projektu było zwiększenie wiedzy z zakresu przygotowania i weryfikacji dokumentacji dotyczącej Ocen Oddziaływania na Środowisko, co zostało osiągnięte poprzez przeszkolenie w sumie 360 osób.

Dodatkowo założono, że w wyniku realizacji projektu pojawią się dodatkowe efekty w postaci zwiększenia potencjału rozwojowego regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców- na skutek przeszkolenia osób zawodowo wywierających wpływ na przyrodę i środowisko, zakresu procedury OOŚ, przedstawienie im zmian legislacyjnych, wyjaśnienie istotnych terminów i pojęć dla ochrony przyrody i środowiska, zapoznanie z metodami komunikacji społecznej, co w praktyce przyspieszy pracę uczestników szkolenia nad procedurą a to przyspieszy proces inwestycyjny z uwzględnieniem walorów przyrodniczych w szczególności obszarów „Naturowych”.

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte wszystkie założone cele, tj.:

 • Zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników w zakresie potrzeby ochrony środowiska,
 • Wskazanie najlepszych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
 • Zwiększenie efektywności prac nad procedurą OOŚ zarówno przez przedstawicieli inwestorów jak i administracji publicznej w kontekście wzrostu inwestycji na obszarze województw objętych projektem,
 • Uskutecznienie metody komunikacji społecznej między stronami zaangażowanymi w działania zmierzające do uzyskania decyzji OOŚ,
 • Poprawa efektywności przygotowania i weryfikacji raportów OOŚ wśród przeszkolonych uczestników projektu.

Opis realizacji projektu:

W okresie marzec 2011 – kwiecień 2012 przeszkolono łącznie 360 osób. Wśród nich byli przedstawiciele takich instytucji jak:

 • Urzędy Gmin i Miast -78 osób
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska – 54 osoby
 • Przedsiębiorstwa, prywatne firmy – 51 osób
 • Uczelnie Wyższe i jednostki naukowe – 29 osób
 • Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska – 26 osób
 • Jednostki Lasów państwowych, Parków Narodowych i Krajobrazowych – 24 osoby
 • Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe – 24 osoby
 • Starostwa Powiatowe – 20 osób
 • Urzędy marszałkowskie – 15 osób
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 osoby
 • Pozostałe -35 osób

W tym z województwa pomorskiego – 220 osób, zachodnio- pomorskiego 40 osób, warmińsko – mazurskiego – 100 osób

W ramach projektu powstała również platforma e-learningowa (pod adresem www.szkolenieoos.pl) administrowana przez sekretarzy projektu. Platforma pełniła funkcję narzędzia ułatwiającego realizację projektu poprzez możliwość:

 • Sprawdzania obecności uczestników,
 • Korzystania z forum,
 • Dodawania i pobierania materiałów szkoleniowych,
 • Uzupełniania i zaliczania testów z trzech bloków tematycznych,
 • Pełnienia funkcji informacyjnej i komunikacyjnej.

Przeprowadzono również ankietę ewaluacyjną wśród uczestników, rozdano  pakiety promocyjno – szkoleniowe, wręczono dyplomy ukończenia przez nich szkolenia oraz zorganizowano konferencję podsumowującą projekt dla wszystkich jego uczestników.