UPW_Hel_2021

Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2021 roku.

Czas realizacji projektu: 21.05.2021 r. do 31.11.2021 r.

Koszt kwalifikowany: 25 610,15 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 20 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Cel główny:

Głównym celem projektu jest wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Cel główny ma zostać osiągnięty poprzez powtórzenie wykonanych wcześniej zabiegów ochronnych na tych powierzchniach, na których dotychczas nie osiągnięto zadowalającego efektu lub usunięcie nowych zagrożeń, które wcześniej nie występowały.

Cele szczegółowe:

Przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej wraz z przeprowadzeniem zabiegów odchwaszczania oraz utrzymanie porządku na wydmach w Parku Wydmowych w Helu na łącznej powierzchni 2,5 ha. Termin realizacji zabiegów to maj- czerwiec 2021r.

Opis projektu:

Projekt jest realizowany na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 położonym w województwie pomorskim. Park Wydmowy o pow. ok. 2,5 ha znajduje się w Helu i położony jest na działkach ewidencyjnych o numerach 111/3, 111/5 i 110/2, będących w użytkowaniu przez Uniwersytet Gdański.

Planowany efekt ekologiczny:

Odrośla róży pomarszczonej oraz wierzby kaspijskiej zostaną usunięte lub wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona, obszar zostanie odchwaszczony. Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym. Informowanie o projekcie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony www. Fundacji zwróci społeczeństwu uwagę na konieczność podejmowania tego typu przedsięwzięć w celu zachowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz na ich znaczenie dla prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania ekosystemów.

Sprawozdanie z realizacji zadania