BIAS

BIBLIOTEKA PROJEKTU

artykuł 1

artykuł 2

artykuł 3

ulotka

ulotka j.ang.

ulotka 2

Artykuły powiązane:

Humbak w Zatoce Gdańskiej

Tytuł projektu: Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape / Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego

bias_bildlogga_rgb

oficjalna strona www projektu

Termin realizacji projektu: 01-12-2012 – 31-12-2016

Koszt całkowity projektu: 2 042 539,03 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 2 022 287,91 PLN

Kwota dofinansowania ze środków LIFE+: 1 002 961,17 PLN
Nr umowy: LIFE11ENV/SE/841

LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/

Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW: 910 096,53 PLN
Nr umowy: 554/2012/Wn-50/OP-MN-LF/D

NFOŚ

https://www.nfosigw.gov.pl/

Wkład własny: 129 481,33 PLN

Cel/(e) projektu

Głównymi celami projektu BIAS są: 1. zbadanie poziomu i charakterystyki hałasów podwodnych pochodzenia antropogenicznego w Bałtyku; 2. ocena czasowych i przestrzennych zmian poziomów hałasów podwodnych w pobliżu miejsc o szczególnym natężeniu działalności ludzkiej, będących potencjalnymi emitorami tego zanieczyszczenia do naturalnego środowiska; 3. opracowanie modelu rozprzestrzeniania się dźwięku w Bałtyku z uwzględnieniem poziomów dźwięków o częstotliwościach szczególnie ważnych dla funkcji życiowych ryb i ssaków morskich.

Opis projektu

Źródłami wytwarzania hałasu są głównie statki, a także morskie farmy wiatrowe, platformy wiertnicze, prace geofizyczne prowadzone przy poszukiwaniu złóż węglowodorów, prace hydrotechniczne, działania militarne, itp. Zwierzęta morskie wykorzystują sygnały dźwiękowe do komunikacji, żerowania, lokalizacji innych osobników, unikania drapieżników oraz do nawigacji. Zakłócenia generowane przez człowieka mogą doprowadzić do zaburzeń behawioralnych pojedynczych osobników, jak i całych populacji zwierząt morskich. Podwodny hałas może być propagowany na duże odległości w basenach morskich i dlatego jest on bardzo trudny do pomiaru i zarządzania. W projekcie BIAS rozmieszczono w Bałtyku 38 akustycznych rejestratorów podwodnego hałasu, umieszczonych w większości w miejscach o dużym natężeniu ruchu statków. Rejestratory – boje akustyczne zakotwiczone na dnie, zapisywały dźwięki podwodne przez cały rok 2014.
Na podstawie zarejestrowanych danych akustycznych z całego Bałtyku a także informacji
o ruchu statków z systemu AIS, zbudowano testowy (w chwili obecnej) model predykcji hałasów w Morzu Bałtyckim, który w przyszłości wykorzystując tylko informacje o liczbie, prędkości i kierunku poruszania się jednostek pływających w Bałtyku, będzie mógł przewidzieć poziom hałasów wygenerowany przez statki bez konieczności prowadzenia pomiarów hydroakustycznych. Model jest obecnie w fazie kalibracji, testowania i udoskonalania. Będzie miał on ogromne znaczenie dla zarządzania hałasem w Morzu Bałtyckim umożliwiając ośrodkom decyzyjnym oszacowanie poziomu hałasów podwodnych pochodzenia antropogenicznego.

Spodziewane wyniki projektu:

  • Ustalenie podstawy do standaryzacji i właściwego zarządzania hałasem podwodnym
   w akwenie Morza Bałtyckiego.
  • Demonstracja krajowych i regionalnych zalet ponadnarodowego podejścia
   do zarządzania hałasem podwodnym.
  • Plan ekonomiczny i regionalnie skoordynowane zarządzanie hałasem podwodnym
   na Morzu Bałtyckim.
  • Wstępna ocena hałasu podwodnego w Morzu Bałtyckim.
  • Wdrożenie narzędzia planistycznego do prostego zarządzania podwodnymi źródłami hałasu.
 • Opracowanie dla Morza Bałtyckiego standardów i narzędzi zarządzania hałasem podwodnym.

Beneficjent główny: Swedish Defence Research Agency (FOI).

Partnerzy z krajów nadbałtyckich (Szwecji, Danii, Finlandii, Litwy, Estonii, Niemiec i Polski):

 • Finnish Environment Institute (Finlandia),
 • Tallinn University of Technology (Estonia),
 • Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University (Litwa),
 • Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Institute for Technical and Applied Physics (Niemcy),
 • German Maritime and Hydrographic Agency (Niemcy),
 • Aarhus University (Dania),
 • Fjord&Bælt in Kerteminde (Dania).

Działania podejmowane na rzecz osiągnięcia celów projektu:

– Opracowanie wspólnej metodologii pomiarów akustycznych, promując w ten sposób porównanie i wymianę informacji między państwami bałtyckimi.

– Rozwój międzynarodowej strategii pomiarowej służącej do pozyskiwania danych akustycznych, tym samym uzgodnienie gdzie, kiedy i w jaki sposób pomiary będą prowadzone.

– Przeprowadzenie pomiarów dźwięków podwodnych w Morzu Bałtyckim w celu ustalenia ich poziomów i charakterystyk. Wiedza ta jest potrzebna do ustalenia wartości naturalnego poziomu szumów podwodnych (tzw. tła akustycznego), niezbędnej wiedzy do przyszłego zarządzania ochroną środowiska morskiego przed nadmiernym hałasem.

– Opracowanie spójnej metodologii analizy hydroakustycznych danych pomiarowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 11 Dyrektywy Ramowej w Sprawie Strategii Morskiej.

– Pokazanie korzyści płynących z wdrożenia spójnego program pomiarowego.

Projekt przyniesie wymierne efekty, z których skorzystać będą mogły takie podmioty jak:

 • Ministerstwo Środowiska, które odpowiada za implementację zaleceń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). W punkcie 11 załącznika 1 „Wskaźniki jakości dotyczące określania dobrego stanu środowiska” mówi, że niezbędne jest „Wprowadzenie energii, w tym hałasu podwodnego, utrzymuje się na takim poziomie, że nie powoduje ono negatywnego wpływu na środowisko morskie”;
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – który odpowiada za monitoring implementacji zaleceń powyższej dyrektywy.

Główną grupą docelową są inwestorzy i użytkownicy zasobów Morza Bałtyckiego jak: przedsiębiorstwa żeglugowe i połowowe, stocznie i porty, organizatorzy wypoczynku na morzu, budowniczowie konstrukcji hydrotechnicznych, firmy eksploatujące zasoby mineralne spod dna morskiego, marynarka wojenna itp.

Niezmiernie istotnym wynikiem projektu będzie wskazanie obszarów o szczególnie wysokim poziomie zanieczyszczeń akustycznych pochodzenia antropogenicznego, a także tzw. stref ciszy. Wiedza ta będzie szczególnie przydatna w kontroli dopuszczalnych poziomów hałasów podwodnych w polskich obszarach morskich.

Wyniki badań rozpowszechniane będą przy pomocy materiałów informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców oraz prezentowane na międzynarodowych spotkaniach grup eksperckich m.in. HELCOM, ICES, ASCOBANS.