Piaśnickie Łąki

Tytuł projektu: Koszenie łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie  przyrody “Piaśnickie Łąki”

Termin realizacji projektu: 01.06.2017- 31.12.2018

Koszt całkowity projektu: 258 590,54 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 219 999,86 PLN

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Wkład własny: 38 590,54 PLN

Partnerzy projektu:

 

Nadleśnictwo Wejherowo

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Cele projektu:

Celem planowanych działań jest utrzymanie zachowanych, poprawa stanu zanikających oraz odtworzenie fragmentów pierwotnych obszarów łąk zmiennowilgotnych w rezerwacie  przyrody “Piaśnickie Łąki”.

Opis projektu:

Podstawowym działaniem w 2017 roku w projekcie będzie koszenie. Będzie ono przeprowadzone na wszystkich powierzchniach objętych działaniami projektowymi w okresie późnego lata, po wysianiu się nasion. W przypadku dawnych fitocenoz łąkowych, obecnie opanowanych przez drzewa (topolę, osikę, brzozę, klon, sosnę) i krzewy (wierzbę, jeżynę), koszenie zostanie poprzedzone usunięciem wszystkich drzew i krzewów z wyjątkiem krzewów woskownicy europejskiej Myrica gale oraz wierzby płożącej Salix repens. Łączna powierzchnia, na której zaplanowano działania wynosi ok. 15 ha. Działaniem planowanym w projekcie jest również odkrzewianie, usuniecie nalotu drzew oraz usunięcie poza rezerwat i utylizacja powstałej biomasy. W roku 2018 planuje się powtórzenie koszenia na wszystkich powierzchniach oraz usunięcie ewentualnych odrośli drzew i krzewów.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Załącznik 1 Mapa rezerwatu z rozmieszczeniem biochor

Załącznik 2 Powierzchnie monitoringowe

Załącznik 3 Opis powierzchni

Załącznik 4 Fotografie do sprawozdania