PARK WYDMOWY w Helu

Tytuł: „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych  i inwazyjnych dla zachowania cennych przyrodniczo siedlisk wydmowych”. 

Okres realizacji: 15.03.2023-31.12.2023
Koszt kwalifikowany zadania: 86 317,90  PLN
Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 60 000 PLN

Sprawozdanie

 

https://wfos.gdansk.pl/

Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie pod nazwą „Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2023)”.

Opis:

Głównym celem projektu jest wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.

Celem strategicznym jest przywrócenie stanu i procesów zaplanowanych w trakcie tworzenia Parku Wydmowego. Sprowadza się on przede wszystkim do walorów dydaktycznych obiektu, demonstrującego naturalną florę, roślinność i siedliska przyrodnicze wydm nadmorskich. 

Celem operacyjnym jest odbudowa roślinności wydm nadmorskich, która polega na:

 • usunięciu inwazyjnej róży pomarszczonej – obcego gatunku, który bez podejmowania regularnych działań jego usuwania, w sposób bardzo szybki może zajmować nowe lokalizacje, a następnie silnie zacieniając i użyźniając  podłoże doprowadzi do zniszczenia roślinności właściwej wydmowym siedliskom przyrodniczym;
 • usunięciu pozostałych krzewów i chwastów obcych środowisku wydm nadmorskich, których nadmierne rozplenienie, może doprowadzić do relatywnie szybkiego opanowania wydmy przez nie, co z kolei doprowadzi do eliminacji pożądanych roślin wydmowych i degradacji siedlisk przyrodniczych.
 • poprzez powyższe, przywróceniu jednolitego charakteru wydmowej roślinności tworzącej harmonijną całość w całym Parku Wydmowym;

Efektem ekologicznym projektu będzie wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na szatę roślinną i siedliska Parku Wydmowego na obszarze ok. 2,0 ha w następującym zakresie: 

 • Wykonana zostanie ogólna ocena poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych  i zbiorowisk roślinnych – dokumentacja fotograficzna. Szczegółowe badania  na stałych powierzchniach monitoringowych – dokumentacja fitosocjologiczna  i fotograficzna. 
 • Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony. 
 • Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia: 

 1. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: 19 stanowisk punktowych, 6 stanowisk obszarowych – 0,0065 ha
 2. Czynna ochrona w obszarze parku narodowego; w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000; – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze (ha), w tym monitoring przyrodniczy, który jest konieczny do podjęcia właściwych działań z zakresu ochrony czynnej lub oceny rezultatów wykonanych działań: Obszar o pow. ok. 2,0 ha
 3. Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze (ha) – dotyczy siedliska przyrodniczego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000: Obszar 
  • pow. ok. 2,0 ha
 1. Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionych oraz gatunków zagrożonych, które zostały wskazane w czerwonych księgach i listach (flora, fauna i grzyby) liczba gatunków objętych działaniami (N):  5 gatunków, powierzchnia siedliska gatunku (ha): ok. 2 ha

Zadanie pn. „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych i inwazyjnych dla zachowania cennych przyrodniczo siedlisk wydmowych” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku