KURS JĘZYK POLSKI I KULTURA POLSKA

JĘZYK POLSKI  I KULTURA POLSKA

Wymiar godzin: 75 x 45 min., zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, część zajęć przeprowadzona zostanie w terenie, w sobotę.

Terminy:

Kurs będzie kontynuowany w nowym roku akademickim 2017/2018, terminy i wszelkie informacje dostępne będą na początku października.

Charakterystyka kursu

Kurs języka polskiego dla osób już studiujących (lub pracujących) w Polsce,  którym znajomość języka jest potrzebna ze względów osobistych lub zawodowych. Plan kursu przewiduje 60 godzin zajęć z praktycznej nauki języka, kształcących wszystkie umiejętności (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, mówienie,  pisanie), oraz 15 godzin zajęć wprowadzenia do kultury polskiej realizowanych przez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Zajęcia prowadzone są przez językoznawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UG.

Liczba osób w grupie: 6-8

Cena: 1500 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do: terminy podane będą na początku października.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną – ckijpug@gmail.com

Kontakt telefoniczny: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, w godzinach 18:00 – 20:00)

W zgłoszeniu proszę podać poziom znajomości języka polskiego.

 


 

Polish Language and Culture

Seventy five 45-minute classes: 2 afternoon classes twice a week, some classes will be held outside the Campus on Saturday.

Course dates:                          13 February 2017 – 5 June 2017

We offer a Polish course for foreigners who study or work in Poland and want to learn Polish for personal and/or professional purposes. The course includes 30 classes of General Polish (developing all four language skills: speaking, writing, reading comprehension and listening comprehension), 30 classes of Polish for Special Purposes (depending on the participants’ needs) and 15 lectures on Polish Culture. The course is run by academic teachers employed at the Institute of Polish Philology, University of Gdańsk.

Number of students per group: 6-8

Fee: 1,500 Polish złotys

Enrolment deadlines:             9 February 2017

Enrolment by e-mail:             ckijpug@gmail.com

In your message, please give the name of the course and the dates.

Telephone contact: dr Irena Chawrilska (tel. 507-140-186, in hours 18:00 – 20:00)

In your request, please provide Polish language level.