RED NOISE BALTSHIP 2023-2024

Celem projektu pn. RED NOISE BALTSHIP jest poprawa świadomości i współpracy państw z regionu Morza Bałtyckiego w celu ograniczenia hałasu podwodnego pochodzącego z działalności żeglugi handlowej i rekreacyjnej na Bałtyku.

O PROJEKCIE

Biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia świadomości, współpracy regionalnej i potrzebę dążenia do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia hałasu podwodnego wynikającego ze zwiększonej działalności żeglugi, celem projektu RED NOISE BALTSHIP jest zaspokojenie tych potrzeb i motywować do bardzie zdecydowanych działań w tym kierunku.

W projekcie będą uczestniczyć różne podmioty świadome tego, że międzysektorowe i wielopoziomowe zarządzanie jest niezbędne, aby ostatecznie stawić czoła regionalnemu wyzwaniu, jakim jest ograniczenie hałasu podwodnego pochodzącego z działalności żeglugi na Morzu Bałtyckim.

Głównym beneficjentem projektu jest Coalition Clean Baltic (CCB), we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG), Przyjaciółmi Ziemi (Friends of the Earth Germany BUND), Łotewskim Instytutem Ekologii Wodnej (Latvian Institute of Aquatic Ecology LIAE), Sekretariatem Rybołówstwa (The Fisheries Secretariat FishSec).

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt obejmuje:

  • Orędowanie na rzecz zmniejszenia hałasu podwodnego
  • Kampania i komunikacja podnosząca świadomość społeczną
  • Materiały i zajęcia edukacyjne

OCZEKIWANY EFEKT PROJEKTU

Hałas podwodny jest problemem o charakterze transgranicznym. Współpraca z partnerami z różnych sektorów (organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolnictwa wyższego i jednostkami badawczymi), mających doświadczenie w zakresie oceny i wpływu hałasu podwodnego generowanego przez żeglugę komercyjna i rekreacyjną, jak również wiedzę na temat decyzji i potrzeb krajowych, zapewnia projektowi RED NOISE BALTSHIP kompleksowe podejście do tematu umożliwiając pracę na różnych, ale zintegrowanych metodach i docierając do szerokiego grona odbiorców.