RPOBeka

Tytuł projektu: Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka

Partnerzy projektu:

otop-logo-wzorzec-kolor_m

WFOSiGW wersja kolor

Termin realizacji projektu: 01.03.2016-30.11.2020

Koszt ogółem: 3 818 333,42 PLN

Koszt kwalifikowany: 3 756 834,58 PLN

Kwota dofinansowania ze środków:

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.04.00-22-0019/15 z późn. zm.

Cele projektu:

Cel 1: Ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk ptaków przed niekontrolowanym ruchem turystycznym.

Efekt: Przygotowanie łącznie 5,278 km szlaków komunikacyjnych, w tym 5,09 km szlaków zmodernizowanych oraz nowy odcinek o długości 0,188 km. Powierzchnia terenów chronionych zabezpieczonych kontrolowanym ruchem – 193 ha.

Rezultat: Uporządkowanie ruchu turystów na terenie rezerwatu oraz stworzenie mechanizmów ograniczających penetrację terenów nieudostępnionych odwiedzającym. Przekierowanie turystów w miejsca, gdzie obserwować można typowe siedliska i ptaki Beki bez kolizji z podstawową funkcją rezerwatu, czyli ochroną przyrody. Polepszenie warunków udostępnienia rezerwatu turystom i lokalnym mieszkańcom. Doskonalsza ochrona przyrodniczych wartości rezerwatu. Korzyści ekonomiczne i społeczne: Beneficjentami efektów projektu będzie społeczność lokalna, turyści, indywidualni użytkownicy, w tym przyrodnicy, obserwatorzy amatorzy i fotograficy przyrody. Osiągnięta zostanie równowaga pomiędzy potrzebą ochrony cennych elementów przyrody, a potrzebą korzystania z walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu. Dzięki interesującej infrastrukturze turystycznej wzrośnie potencjał gmin (turystyka i wypoczynek), na których obszarze się ona znajdują. Wzrośnie także potencjał edukacyjny rezerwatu, a lokalne szkoły zyskają dodatkowe „narzędzie” do realizacji ścieżki edukacji ekologicznej
w nauczaniu.

Cel 2: Podniesienie poziomu społecznej akceptacji dla idei i metod ochrony rezerwatu

Efekt: Przeprowadzona 1 kampania upowszechniająca wiedzę o rezerwacie i kształtująca pożądane postawy proekologiczne, obejmująca rozmaitość form i narzędzi oddziaływania na różne grupy „interesariuszy”. Publikacje edukacyjne poświęcone rezerwatowi – 2 rodzaje o łącznym nakładzie 6000 egz. Serwis internetowy rezerwatu z aplikacją na urządzenie mobilne – 1 szt.

Rezultat: Szacunkowa liczba odbiorców, których dotkną działania kampanii – 50000. Liczba odbiorców publikacji informacyjno-edukacyjnych – 6000 osób. Liczba odbiorców informacji przekazanych przez Internet -50000 osób. Korzyści społeczne: wzrost świadomości ekologicznej lokalnych mieszkańców
i innych osób odwiedzających rezerwat, skutkujący bardziej odpowiedzialnym sposobem korzystania z jego wartości. Wartości przyrodnicze rezerwatu będą lepiej zabezpieczone i wzbogacą potencjał rozwojowy gminy.

Cel 3: Zachowanie cennych wartości przyrodniczych Beki poprzez działania zakresu ochrony czynnej.

Efekt: w wyniku prowadzonego gospodarowania rolnego na łąkach i pastwiskach rezerwatu, tj. koszenia i wypasu bydła, stan cennych nadmorskich siedlisk przyrodniczych w rezerwacie i populacji związanych z nimi gatunków ptaków pozostanie w stanie co najmniej niepogorszonym.

Rezultaty: pow. rezerwatu Beka oddziaływanie zadań ochronnych – 193 ha. Powierzchnia siedlisk przyrodniczych objętych ochroną czynną – 91,05 ha.

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany w rezerwacie przyrody Beka w gminie Puck oraz w jego najbliższym sąsiedztwie (powiat pucki, województwo pomorskie). Działania projektu odpowiadają na dwie główne potrzeby związane z zabezpieczeniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. Jednym z nich jest zabezpieczenie chronionych nadmorskich ekosystemów mokradłowych oraz naturalnego krajobrazu ujścia rzeki Redy przed nadmierną i niekontrolowana presją turystów. Rozwiązaniem tego problemu jest ukierunkowanie ruchu turystów na terenie rezerwatu poprzez zmodernizowanie istniejącej tam infrastruktury (ścieżki edukacyjnej) oraz stworzenie mechanizmów, które ograniczą penetrację najbardziej wrażliwych siedlisk nieudostępnionych odwiedzającym, m.in. wdrożenie systemu patroli. Równoległym działaniem jest udostępnienie nowego szlaku z ciekawą infrastrukturą (m.in. wieża), który  umożliwi poznanie i obserwowanie typowych dla Beki elementów krajobrazu i przyrody. Prowadzona też będzie regionalna kampania informacyjno- edukacyjna wykorzystująca różne formy i narzędzia, służące podniesieniu społecznej akceptacji dla idei oraz metod ochrony rezerwatu i budowaniu właściwych społecznych postaw proekologicznych Drugą potrzebą jest kontynuacja długoterminowych działań z zakresu ochrony czynnej, służących utrzymaniu w  niepogorszonym stanie cennych siedlisk łąk i pastwisk nadmorskich (siedliska przyrodnicze i siedliska ptaków). Zadania ,jakie w tym celu zostaną podjęte polegają na prowadzeniu ekstensywnego gospodarowania rolnego (koszenie i wypas), zarządzaniu poziomem wody w rezerwacie oraz przyrodniczym i hydrologicznym monitoringu efektów prowadzonych działań.

W dniach 11-14.10.2016r. Fundacja Rozwoju UG brała udział w odbywających się w Poznaniu targach POL-ECO-SYSTEM promując realizowany przez Fundację projekt pn. „Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”. Poniżej nasza fotorelacja.

 Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu

Spotkanie inaugurujące projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka”

Wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka.

Sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka” objętego umową dotacji nr WFOŚ/D/515/253/2016