Uroczyste podpisanie umów na Uniwersytecie Gdańskim

 

Aż osiem projektów, których celem jest zabezpieczenie cennych przyrodniczo obszarów chronionych w województwie pomorskim przed nadmiernym i niekontrolowanym ruchem turystycznym, otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowanie otrzymały gminy: Karsin, Skarszewy, Dzierzgoń, Kosakowo, Żukowo oraz Nadleśnictwa Starogard i Choczewo, a także Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG).W ramach projektu FRUG – „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa” – kontynuowane będądziałania ochrony czynnej ograniczające proces zarastania torfowiska przez drzewa.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 17 października 2018 r. o godz. 14.30 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w Sali Rady Wydziału, ul. Wita Stwosza 59. Umowy podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski oraz przedstawiciele beneficjentów.

     

  

Dzięki projektom na powierzchni 195 ha zostanie odtworzony krajobraz otwartego torfowiska i jego obrzeży, powstanie ponad 25 km szlaków turystycznych, co spowoduje, że powierzchnia terenów zabezpieczonych kontrolowanym ruchem turystycznym wyniesie prawie 400 ha. Prawie 6,5 km szlaków zostanie odnowionych. Powstanie m.in. wieża widokowa o wysokości 40 m oraz ścieżki dydaktyczne. Zaplanowano także działania informacyjno-edukacyjne.Łączna wartość projektów to prawie 16 mln zł a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 13 mln zł.

PROJEKTY

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Głównym celem projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest dalsza poprawa warunków rozwoju roślinności torfowiskowej i  wilgotnych wrzosowisk na torfowisku wysokim Bielawskie Błota, zdegradowanym wskutek osuszenia i eksploatacji torfu. Torfowiska wysokie to ekosystemy skrajnie zagrożone, zarówno w Polsce, jak i w skali globalnej. Projekt składa się z dwóch głównych części: ochrony czynnej (usuwanie samosiewów i odrośli gatunków drzewiastych) oraz spotkań informacyjnych nt. rezerwatu i jego przyrody. W ramach projektu zostaną wsparte 2 formy ochrony przyrody tj. rezerwatu przyrody  i obszaru Natura 2000, co spowoduje, że powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 195 ha. Łączna wartość projektu to ponad 2, 5 mln złotych, a dofinasowanie wynosi ponad 2 mln złotych. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do końca grudnia 2021 r.

Nadleśnictwo Starogard

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch ścieżek edukacyjnych o całkowitej długości 1,37 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzących do dwóch rezerwatów przyrody: Wiosło Małe i Wiosło Duże, położonych na terenie obszaru Natura 2000 Dolna Wisła. Uzupełnieniem tych działań będzie edukacja przyrodniczo-ekologiczna.

Gmina Karsin

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu dla budowy wieży widokowej o wysokości 40 m w miejscowości Przytarnia wraz z niezbędną infrastrukturą (budynkiem obsługi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej, parkingiem z dojazdem, ciągiem pieszo-rowerowym). Głównym celem projektu jest koncentracja ruchu turystycznego, obsługa turystów i edukacja przyrodniczo-ekologiczna w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z intensywnej eksploatacji turystycznej terenów cennych przyrodniczo we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym.

Nadleśnictwo Choczewo

Projekt odpowiada na potrzeby związane z ochroną zasobów leśnych i obszarów chronionych prawem wynikających z organizacji ruchu turystycznego w obszarze pasa nadmorskiego północnych części Nadleśnictwa Choczewo. W ramach projektu zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni szlaków oraz utworzenie ścieżki przyrodniczo-leśnej. Przy szlakach zostaną zamontowane: infrastruktura turystyczna, punkty sanitarne i tablice edukacyjne. Planowane jest również wygrodzenie przejścia przez wydmę i zbudowanie dwóch platform widokowych.

Gmina Skarszewy

Głównym celem inwestycji jest wsparcie ochrony bioróżnorodności obszaru Doliny Wierzycy poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego. Planuje się wykorzystanie naturalnych uwarunkowań w obszarze Gminy Skarszewy, pozwalających zagospodarować historyczny szlak kolejowy na potrzeby ścieżki pieszo-rowerowej.

Gmina Żukowo

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowych działań związanych z budową ścieżek dydaktycznych na cennych przyrodniczo i intensywnie eksploatowanych turystycznie terenach gmin Żukowo i Chmielno. Inwestycja obejmuje wybudowanie trzech ścieżek dydaktycznych o długości 7,7 km wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą. Uzupełnieniem tych działań będzie odtworzenie populacji rodzimych gatunków roślin wodnych i lądowych.

Gmina Dzierzgoń

Po szczegółowych badaniach przyrodniczych terenu Gminy Dzierzgoń, zaplanowano projekt dotyczący przywrócenia i ochrony bioróżnorodności Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń, poprzez zaangażowanie mieszkańców w czynną ochronę gatunków. Głównym celem będzie utworzenie 260 m szlaku turystyczno-przyrodniczego: montaż i zasiedlenie hoteli owadów, budek ptaków i nietoperzy oraz wdrażanie programu odtworzenia gatunków oraz rewitalizacja siedlisk poprzez utworzenie tarliska ryb Salmonidae, nasadzenia rodzimych roślin oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego.

Gmina Kosakowo

Projekt polega na zagospodarowaniu ścieżki dydaktycznej na terenie Rezerwatu Przyrody Mechelińskie Łąki. Inwestycja zakłada wygrodzenie ścieżki drewnianymi barierkami, montaż tablic edukacyjnych, kładek w miejscach przecięcia szlaku z rowami melioracyjnymi i z zachodzącą na szlak plażą, kładki łączącej się ze ścieżką, wieży widokowej, tablic informacyjnych, obiektów małej architektury, oświetlenia solarnego.