Konkurs o stypendia dla studentów z Ukrainy

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) ogłasza konkurs o stypendium dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania wojenne na Ukrainie.

Środki Funduszu Stypendialnego FRUG pochodzą ze zbiórki publicznej prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.siepomaga.pl oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego.

Kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest do złożenia:

  1. prawidłowo wypełnionego wniosku o stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczonego na stronie www.frug.ug.edu.pl;
  2. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii urzędowego powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem cudzoziemca: UKR.

Kwota jednorazowego stypendium wyniesie nie mniej niż 800 zł i uzależniona będzie od liczby złożonych wniosków.

Wnioski o stypendium przyjmowane będą w wersji papierowej w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 1 A, pok. 310 (III piętro) najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022 r.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku o stypendium w wersji polskiej i ukraińskiej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek

Regulamin

Фундація розвитку Гданського університету (FRUG) оголошує конкурс на отримання стипендії для студентів Гданського університету першого, другого ступеня та єдиної магістратури, які приїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні.

Кошти стипендіального фонду FRUG надходять з публічного збору коштів, який проводиться на сайті www.siepomaga.pl , а також з пожертви Фундації професора Вацлава Шибальського.

Кандидат, який претендує на отримання стипендії, повинен подати:

  1.  оформлену належним чином заявку на призначення стипендії за зразком, наведеним у додатку № 1 до Положення, що розміщене на сайті www.frug.ug.edu.pl;
  2. завірену копію офіційного повідомлення про присвоєння номера PESEL зі статусом іноземця: UKR.

Розмір одноразової стипендії становитиме не менше 800 злотих і залежатиме від кількості поданих заявок.

Заявки на отримання стипендії прийматимуться у паперовій формі в офісі Фундації розвитку Гданського університету в м. Гданськ, вул. Яна Бажинського 1 А, каб. 310 (3 поверх) не пізніше 02 грудня 2022 року.

Положення конкурсу і зразок стипендіальної заявки польською та українською мовами додаються до цього оголошення.

Зразок стипендіальної заявки

Положення конкурсу