Arch_Łeba

Tytuł projektu: Łeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Badania archeologiczne kościoła św. Mikołaja (2015-2019).

Termin realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021

Koszt całkowity projektu: 103 735,00 PLN

Kwota dofinansowania: 81 400,00 PLN

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.”

Umowa o dofinansowanie nr 3528/20/FPK/NID z dnia 20.04.2020 r.

Cele projektu:

W ramach realizacji projektu powstanie monografia – opracowanie przedstawiające wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2015-2019 na stanowisku 2 w Łebie (AZP 3-34/2), zlokalizowanym w rejonie ruin średniowiecznego kościoła św. Mikołaja (obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego nr 1925 z dnia 30.10.2015).

Badania, które odnoszą się do przestrzeni obiektu oraz cmentarza przy kościele i pochówków zarejestrowanych wewnątrz odsłoniętych pozostałości zabudowy zostaną przedstawione
w kontekście interdyscyplinarnych analiz. Bazując na dorobku sformułowanych koncepcji socjologicznych narracja badań skierowana jednocześnie do odbiorców specjalistów
i niespecjalistów poprowadzona zostanie w formie opisu dziejów kościoła, z podkreśleniem uchwyconych archeologicznie aktywności na tym terenie i prezentacją najważniejszych znalezisk.

Opis projektu:

Ruiny kościoła św. Mikołaja stanowią najstarszy zachowany zabytek w mieście, świadectwo burzliwej historii miasta, w skutek której najstarsza zabudowa została pochłonięta przez naturę, a nowe miasto rozwinęło się w swojej dzisiejszej lokalizacji. Dotychczasowe badania terenowe oraz działania planowane w ramach realizacji projektu mają na celu zbudowanie większego zaangażowania mieszkańców w poznanie dziejów dawnego miasta, a tym samym wdrożenia skutecznej lokalnej ochrony stanowiska.

W kontekście wskazanych okoliczności koncepcja prezentacji wyników badań w formie publikacji zostanie sformułowana w naukową, syntetyczną (odnoszącą się do wszystkich badań na stanowisku, sezony 2015-2019) opowieść o dziejach obiektu zbudowaną na podstawie merytorycznych opracowań odnoszących się do zakresu formy architektonicznej Kościoła, jego użytkowania i zniszczenia. Uzupełnieniem tej prezentacji będą przedmioty związane z obiektem, cmentarzem oraz przedmioty, które znalazły się w wydmowych piaskach w innych okolicznościach. Merytoryczną oprawę wyników stanowić będą dodatkowo badania interdyscyplinarne podjęte w celu wzmocnienia przekazu społecznego na temat znalezisk archeologicznych. Podjęta współpraca z etnologami pozwoli przełożyć znaczenie badań na pragmatyczne pole zainteresowań mieszkańców regionu. Podobnym akcentem planowanych działań projektu będzie zaangażowanie duchownych w interpretację znalezisk związanych z obrządkami liturgicznymi. Nowym rozwiązaniem ujętym w koncepcji projektu będzie również zastosowanie metod z zakresu archeologii współczesności w celu zaprezentowania znaczenia dawnych przedmiotów przez pryzmat tych samych form we współczesności.

Planowana w ramach projektu publikacja będzie pierwszą monografią stanowiska archeologicznego zlokalizowanego w Łebie i pierwszą szerszą prezentacją źródeł z tego obszaru.

Fundacja realizuje projekt we współpracy z przedstawicielami Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Łódź, Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Zamku Królewskiego w Warszawie oraz niezależnymi badaczami.  

Foto: Badania archeologiczne w Łebie, 2016 r. (J. Dąbal).