Pszczółki

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska.

Okres realizacji: 01.12.2021 – 15.03.2023

Finansowanie: program grantowy „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”, prowadzony przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (łącznie zwani „Operatorem”), finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Koszt całkowity projektu: 27 692,85 EUR

Dofinansowanie z grantu: 27 692,85 EUR (100%),

w tym dofinansowanie FRUG: 4 621,42 EUR

Projekt pt. “Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” jest umiejscowiony w obszarze tematycznym “Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym “. Koncentruje się on na kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Cele projektu są następujące:

– edukacja na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pszczół i zapylaczy.

– wypracowanie uniwersalnego modelu współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na rzecz ochrony środowiska.

Dodatkowo, w ramach projektu przewidziane są debaty oksfordzkie, które zostaną ukierunkowane na wyzwania podejmowane w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDGs: 2, 8, 12, 13, 15).

Działania projektu są skierowane do mieszkańców woj. pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców.

W projekcie biorą udział: uczniowie szkół ponadpodstawowych, rolnicy, eksperci, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz inni, istotni lokalni liderzy opinii.

Projekt realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzą dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” – lider projektu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz jednostka samorządu terytorialnego Gmina Pszczółki (woj. pomorskie).