Razem dla przyrody

Tytuł: „Razem dla przyrody – warsztaty ekologiczne z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku.”

Okres realizacji: 25.08.2023-30.09.2023 r.
Koszt kwalifikowany zadania: 84 580,13 zł
Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku: 79 454,13 zł

Sprawozdanie

Projekt uzyskał dofinansowanie w konkursie:  Nabór na zadania z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
– z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku  (edycja 2023) 

Priorytet: Priorytet I – edukacja ekologiczna dzieci oraz osób dorosłych w dniu 16 września, na terenie Wejherowa w ramach obchodów głównych 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku.

Numer zadania: Zadanie I
Nazwa zadania: Organizacja stoisk z elementami edukacji ekologicznej wraz z animacjami  i warsztatami ekologicznymi, związanymi z ochroną przyrody.

Opis:

Głównym celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z okazji obchodów 30- lecia WFOŚiGW w Gdańsku. Prognozowana liczba uczestników to 1200 osób.

Warsztaty ekologiczne w ramach obchodów głównych 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku realizowane będą
w Wejherowie (woj. pomorskie), jednak swoim zasięgiem obejmą nie tylko mieszkańców gminy i miasta Wejherowo, ale również przebywających na ich terenie mieszkańców innych regionów województwa pomorskiego i turystów z całej Polski. Dzięki temu realizacja zaplanowanych działań edukacyjnych będzie doskonałą inwestycją w kształtowanie świadomości ekologicznej goszczących w województwie pomorskim osób na temat ich wpływu na nadmorską przyrodę oraz sposobów zrównoważonego użytkowania walorów przyrodniczych przymorskiej części województwa pomorskiego.

Założony efekt ekologiczny:

1) Podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie świadomości odbiorców projektu na temat ochrony ekosystemów morskich, różnorodności biologicznej Pomorza oraz racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. W dobie obecnie intensywnie rozwijającej się branży turystycznej, istotnym zadaniem wszelkich instytucji związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną, jest ciągłe podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu człowieka na ekosystemy morskie i nadmorskie.  Blisko połowa ludzkiej populacji zamieszkującej zlewisko Morza Bałtyckiego to Polacy. Przy obecnie postępującej degradacji ekosystemów morskich priorytetem staje się podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zależności, pomiędzy jakością naszego życia a zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego, którego kondycja w znacznej mierze jest kształtowana przez nasze działania zarówno na lądzie jak i na morzu. Obecnie coraz więcej gatunków fauny i flory jest zagrożona wyginięciem, wymagając podejmowania działań ochronnych. Przez wieki ekosystemy morskie były źródłem bogactwa i zasobności społeczeństw, które z nich korzystały. Wiele z podejmowanych przez człowieka działań nie uwzględniało wpływu, jakie mogą one wywierać na organizmy morskie, prowadząc do niszczenia siedliska ich życia lub nadmiernej eksploatacji zasobów żywych. Przekazana w atrakcyjnej formie wiedza na temat bałtyckich organizmów morskich i ich siedlisk przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą tematyką wśród odbiorców projektu, co pozwoli uwrażliwić ich na zagrożenia wynikające z czynników antropogenicznych oddziaływujących na ekosystem.

Dla znacznej części społeczeństwa polskiego Bałtyk ogranicza się głównie do wód akwenu morskiego, podczas gdy w znacznej mierze stan zachowania środowiska morskiego jest zależny od charakteru naszych działań podejmowanych na obszarze całego zlewiska, tj. od źródeł rzek po ich ujścia. Problem zanieczyszczenia trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, plastikiem czy przeżyźnienie wód morskich (eutrofizacja) to przede wszystkim efekt działań podejmowanych na lądzie. Antropopresja na siedliska morskie ulega intensyfikacji, natomiast świadomość jej skutków oraz możliwych sposobów przeciwdziałania jest nadal bardzo skromna. W ramach projektu poprzez odpowiednio dostosowany rzetelny przekaz wiedzy skierowany do szerokiego grona odbiorców będzie możliwe podniesienie świadomości społecznej dotyczącej skutków różnych czynników antropogenicznych i sposobów ich przeciwdziałania.

Ludzka presja na siedliska przyrodnicze ciągle wzrasta i to w sposób niewspółmierny do wzrostu naszej świadomości jej skutków oraz wiedzy na temat możliwych sposobów przeciwdziałania. Dlatego niezmiernie istotne jest edukowanie społeczeństwa w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód, gruntu i powietrza, oszczędności i poszanowania energii oraz ochrony atmosfery i klimatu.

2) Kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska morskiego i organizmów w nim żyjących oraz pobudzenie poczucia odpowiedzialności za stan zachowania otaczającego środowiska naturalnego.  Obecnie programy szkolnego nauczania tylko w niewielkim stopniu skupiają się na edukacji ekologicznej, która traktowałaby o problemach ekologicznych dotyczących ekosystemów morskich. Ma to niestety przełożenie na kulturę bycia społeczeństw, zwłaszcza nad morzem, gdzie permanentnie istnieje problem śmiecenia na plażach i w lasach, niszczenia chronionych siedlisk (wydeptywania „dzikich” ścieżek na wydmach) czy płoszenia ptaków wodnych i fok. Tego typu postawy wynikają bezpośrednio z niewiedzy. Plenerowa edukacja odbywająca się w ramach wydarzenia przyczyni się uświadomienia jego uczestnikom istniejących zależności i interakcji między środowiskiem a człowiekiem, a także pozwoli, poprzez rozpoznanie przyczyn i konsekwencji wynikających z określonych działań wobec środowiska przyrodniczego, spojrzeć przychylnie na ideę zrównoważonego rozwoju.

3) Wsparcie społeczeństwa dla pro-przyrodniczych decyzji i działań – zdobyta w czasie trwania wydarzenia plenerowego wiedza  pozwoli zaktywizować lokalną społeczność do podejmowania bardziej przyjaznych dla środowiska decyzji. Ubogacona doświadczeniami i wiedzą na temat zagrożeń dla przyrody społeczność, będzie lepiej rozumiała konieczność popierania działań, których celem jest minimalizowanie degradacji środowiska i utraty różnorodności biologicznej.

Zadanie pn. Razem dla przyrody – warsztaty ekologiczne z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.